دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4-3-1-1- آزمون فرضیه ی سوم

به مقصود آزمون فرضیه ی سوم پژوهش، پس از انجام آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت اقدام به برآورد ضرایب مدل با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) گردیده می باشد.

 

4-4- آزمون مانایی

به مقصود اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش در مدل EGLS گردید(جدول 4-17). آزمون مزبور با بهره گیری از نرم افزار EViews 6 و روش های آزمون لوین، لین و چو[1] (2002 )، آزمون ایم، پسران و شین[2] (2003 )، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته[3] و آزمون ریشه واحد فیشر- فلیپس پرون [4] (1999) و چویی[5] (2001) انجام گردید.

در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 0.05 باشد به احتمال 95 درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی گردد.

 

(جدول 4-12) آزمون مانایی

                                                  روش آزمون                                                                    متغیر              
فیشر- فیلیپس- پرون

احتمال         آماره

فیشر- دیکی فولر

احتمال         آماره

ایم، پسران و شین

احتمال        آماره

      لوین، لین وچو

احتمال            آماره

0.1412 202.580 0.5714 77.931 0.0539 2.02507 0.0000 17.0813 LEV
0.2258 196.046 0.7018 71.436 0.0003 1.6083- 0.0000 16.3486- EPS
0.0002 251.798 0.0753 205.796 0.0003 3.4657 0.0000 26.2884- DPS

[1] Levin, Lin and Chu

[2] Im, Pesaran and Shin

[3] Fisher – Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test(Fisher-ADF)

[4] Fisher-Phillips-Perron(Fisher-PP)

[5] Choi

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1