دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانشگاه ارومیه

دانشکده  اقتصاد و مدیریت

         گروه  مدیریت

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

 

  اساتید راهنما:

دکتر رامین بشیرخداپرستی                                                            دکتر رحیم عابدی

   اساتید داور:

                         دکتر بهرام رضازاده                                                       دکتر اکبر زواری رضائی

 

تیرماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها در سال ورشکستگی و یک سال قبل از ورشکستگی شرکت ها می باشد، تا بتوان با بهره گرفتن از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. در این پژوهش از روش های آماری رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) و رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیزی) استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات 36 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 18 شرکت ورشکسته و 18 شرکت سالم برای یک دوره 6 ساله (1392-1387) مورد آزمون قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل فالمر و مدل زمیجوسکی و هم چنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی براساس روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط زمیجوسکی و مدل استخراج شده براساس روش های رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشد.

واژه های کلیدی: نسبت مالی، تحلیل تمایزی (ممیزی) چندگانه، تحلیل لوجیت (رگرسیون لجستیک)، مدل فالمر، مدل زمیجوسکی.

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

. 1

. 1

. 2

. 3

. 3

1-6. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………4

. 4

. 4

. 5

. 6

. 7

. 7

. 7

. 8

. 8

. 9

. 9

. 9

. 10

. 10

2-1. مقدمه ….……………………………………………………………………………………………………….11

2-2. مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی………….…………………………………….11

2-2-1. تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… 11

2-2-2. معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………11

2-2-2-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..12

2-2-2-2. مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. 12

2-2-2-3. مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-2-4. مدل زاوگین……………………………………………………..……………………………………. 13

2-2-2-5. مدل گرایس ………………………………..………………………………………………………….13

. 14

. 14

. 14

. 15

. 15

. 15

. 15

. 16

. 16

. 16

. 16

. 17

. 17

. 17

. 18

. 19

. 19

. 19

. 20

. 21

. 21

. 21

. 21

. 21

. 22

. 22

. 22

. 22

. 23

. 23

. 24

. 24

. 25

. 32

. 32

. 33

. 33

. 33

. 33

. 38

. 38

. 38

. 38

. 39

. 39

. 39

. 40

. 40

. 40

. 41

. 41

. 42

. 42

. 42

. 44

. 45

تجزیه و تحلیل داده ها

. 47

. 47

. 53

. 54

. 54

. 55

. 55

. 58

. 59

. 62

. 65

. 65

. 68

. 68

 بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

. 71

. 71

. 71

. 72

. 72

. 74

. 74

. 76

. 76

. 77

. 78

. 80

. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت ورشکسته 48

متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت سالم 50

4-3.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت ورشکسته 52

4-4.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت سالم 53

4-5.نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر 54

4-6.نرمال بودن متغیر مستقل در مدل فالمر 55

4-7.نتایج آزمون مدل اولیه فالمر 56

4-8. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل فالمر 57

4-9. تولرانس وVIF مربوط به متغیرهای مستقل 58

4-10. ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون چندگانه 60

نتایج مدل تعدیل شده فالمر(سال ورشکستگی) 60

بررسی معنی داری مدل(سال ورشکستگی) 61

نتایج مدل تعدیل شده فالمر(یکسال قبل) 61

4-14.بررسی معنی داری مدل(یکسال قبل) 62

4-15.نتایج آزمون مدل اولیه زمیجوسکی 63

4-16. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل زمیجوسکی 64

4-17. تولرانس و VIF مربوط به متغیر های مستقل 65

4-18.ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون لجستیک 66

4-19.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(سال ورشکستگی) 66

4-20.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(سال ورشکستگی) 67

4-21.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(یکسال قبل) 67

جدول 4-22.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(یکسال قبل) 67

مدل تعدیل شده فالمر 73

5-2.آزمون کای-دو در مدل زمیجوسکی 75

5-3.مقایسه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک 77

5-4.مقایسه نتایج آزمون دل فالمر و زمیجوسکی 79

5-5.نتایج آزمون فرضیه ها 80

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

مدل مفهومی تحقیق 4

4-1.نرمال بودن خطاها در مدل فالمر 59

4-2.نرمال بودن خطاها در مدل زمیجوسکی 65

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با توجه به گسترش و اهمیت بازارهای سرمایه در شکل­دهی سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران و  قیمت سهام در بازار از اهمیت روز افزونی برخوردار است. با رشد و گسترش روز افزون تکنولوژی و دشوار شدن تصمیم گیری‌های مدیریت، روابط اقتصادی و تجاری به طور قابل توجهی پیچیده گردیده و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت رشد و توسعه کشور­ها بر این پیچیدگی­ها افزوده است. در چنین شرایطی پیش بینی احتمال و زمان ورشکستگی شرکت‌ها در  تصمیم گیری‌های ذینفعان بیرونی، که از مشتریان شرکت تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد، تأثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر ذینفعان داخلی که مدیران عالی شرکت نیز جزء آن‌ها می‌باشند نیز با پیش بینی این بحران می‌توانند تصمیمات مقتضی جهت مقابله با آن اتخاذ نمایند. لذا استفاده کنندگان از اطلاعات و ذینفعان نیازمند ابزارهایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند.

دراین فصل به بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع،  فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق و تعریف واژه­های اصلی تحقیق پرداخته و در پایان، ساختار کلی پایان نامه شرح داده می­شود.

   1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق

یکی از شیوه های کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای شرکت است هر چه این   پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشد تصمیمات صحیح تری اتخاذ می گردد و در نتیجه از ایجاد مشکلات نقدینگی و مالی سرمایه گذاران و در نهایت شرکت ها جلوگیری می شود. ورشکستگی یکی از مهمترین مسائل با اهمیت در سطح جهان است که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیرخود قرار می دهد. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از گروه های ذینفع از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را به خود معطوف کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های ذینفع  مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می­توان مدعی شد که بستانکاران، رقبا و نهادهای  قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می­گیرند.

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی، آنها بیشترین هزینه ها را محتمل خواهند شد (عرب مازار، 1387). یکی از عوامل اصلی بحران مالی و به دنبال آن  ورشکستگی شرکت ها، اعمال نکردن کنترل از طرف ذی نفعان مختلف شامل سهامداران، مدیران و عرضه کنندگان است (سلیمانی امیری، 1389). یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند(مکیان و همکاران، 1389).

مسأله این است در سطح کشور و از جمله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­هایی دیده می شوند که درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورتهای مالی آن هاو گزارش­های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد، به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی­های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه های خود را ندارند، در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است، که این امر ممکن است در نهایت منجر به ورشکستگی و انحلال آنها شود. بدین ترتیب منابعی که در این شرکت ها،  می توانست در فرصت های    سود ده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته است و از دیدگاه کلی، تاثیر منفی  بر روی    شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که کشور شدیداً نیازمند تخصیص بهینه منابع تولید و ایجاداشتغال است (ودیعی و میراسماعیلی، 1391).

دراین پژوهش به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکتهای نمونه از مدل های فالمر[1] و زمیجوسکی[2] استفاده می شود و به طور کلی هدف این پژوهش، این است که به گونه ای تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه نشان دهد که شرکت‌های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تا چه حد در اداره امور خود موفق هستند و به بیان بهتر می‌توان با داده های منتشره‌ی صورت‌های مالی آن‌ها، اطلاعاتی مبنی بر تداوم فعالیت و یا ورشکستگی آن ها را استخراج نمود و  هم چنین میزان موفقیت هر شرکت را بر حسب نسبت‌های مالی منتج از صورت‌های مالی گزارش شده توسط مدیران آن ها، به صورت درصد احتمال     پیش بینی ورشکستگی شرکت ها معرفی کرد.

[1]. Fulmer

[2] . Zmijewski

 

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***