دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، حسابداران، حسابداری تعهدی

سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌باشد که ارائه‌ی منصفانه‌ی آن، بر عهده‌ی حرفه‌ی حسابداری به عنوان بازوی اصلی مدیریت و گزارشگری بوده و خود نیز بیانگر عملکرد واقعی واحد تجاری در طول دوره‌ی گزارشگری است. اگرچه این موضوع در ظاهر ساده می‌نماید، ولی در عمل دشواری‌های خاص خود را دارد. چرا که؛ سود از عناصری چون فروش، درآمد، بهای تمام شده، ‌هزینه‌ی عملیاتی، موجودی و غیره تشکیل شده که اندازه‌شان متأثر از روش‌های متنوع حسابداری، برآورد و تخمین، قضاوت‌های گوناگون اتخاذ شده در طی دوره‌ی اندازه‌گیری و اندیشه‌هایی چون هموارسازی است. بنابراین می‌توان گفت سودی که یک شرکت در حقیقت به دست می‌آورد ممکن است متفاوت از سود گزارشی آن باشد. یعنی این که، سود واقعی متفاوت از سود گزارشی است. بنابراین، باید انتقاد استفاده‌کنندگان سود در این زمینه را منطقی و جدی تلقی نمود. زیرا، در جوامع اقتصادی چون ایران، که در ابتدای برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و ورود به بازارهای تجارت جهانی قرار دارد ، ارزش‌گذاری صحیح شرکت‌ها و اندازه‌گیری قابلیت سودآوری واقعی آنان حیاتی است. از آن جایی که این موضوع، به طور اساسی مرتبط با سود گزارشی است، منصفانه نبودن آن، منجر به انتقال ناصواب سرمایه‌های دولتی به بخش خصوصی و شکست شرکت‌ها در بازارهای جهانی خواهد شد و بر بازار سرمایه‌ی نوپای کشور که از آن به عنوان دارایی اجتماعی یاد می‌شود، اثر زیادی خواهد گذاشت. چرا که، آن موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شده و این شاخص تب‌نمای اقتصادی که نقش مهمی در بازارهای آزاد متقبل است را دچار تلاطم می‌نماید. بنابراین، باید این تهدیدات و ابهامات موجود در سود گزارشی را برطرف ساخت (ایمانی برندق،1385).

لذا پژوهش در زمینه‌ی محتوای اطلاعاتی سود لازم است. صاحبنظران زیادی در این زمینه پژوهش و پژوهش انجام داده‌اند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1- همبستگی بین سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام؛ چنانچه این همبستگی بااهمیت باشد می‌توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران به شمار آورد. بنابراین در صورت چنین رویدادی می‌توان اظهار داشت که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی 28بوده و این نیز دلیلی بر فرضیه‌ی کارا بودن بازار می‌باشد. در اغلب پژوهش های حسابداری کوشش شده است که با بکارگیری مدل رگرسیون، ارتباط بازده‌های غیرمتعارف با متغیرهای حسابداری مورد آزمون قرار گیرد تا محتوای اطلاعاتی این متغیرها بررسی شود و در صورت امکان شواهدی برای همبستگی ارزشیابی واحدهای انتفاعی با اطلاعات حسابداری به دست آید. پژوهش های بازار سرمایه غالباً آزمون
مشترکی از کارآیی و محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری است. چنانچه کارآیی بازار سرمایه مورد تأیید باشد می‌توان درباره‌ی بود یا نبود محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری نتیجه‌گیری کرد. اما چنانچه بازار سرمایه کارا نباشد، نمی‌توان به آسانی درباره‌ی محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری قضاوت کرد (شباهنگ،1384).
2- برای این که سود محتوای اطلاعاتی داشته باشد، باید ارتباط متصوری بین سود و مشخصه‌هایی که به نظر می‌رسد ارزش اوراق بهادار را تعیین می‌کند وجود داشته باشد. در این صورت سود سهام آتی به دامنه‌ای که از لحاظ آماری همبستگی با سودهای آتی است مرتبط خواهد بود(غلام‌زاده ونوروش،1382).
3- بال و براونو 29اصطلاح محتوای اطلاعاتی سود را به منظور نشان دادن ارتباط بین سود سالانه و نرخ بازده غیرعادی سالانه ارائه کردند. آن‌ها هم چنین در پی این مسأله بودند که آیا تغییرات قیمت سهام در تاریخ اعلام سود قابل توجه است یا خیر؟ (پورعظیمی ،1377)
4- محتوای اطلاعاتی سود یکی از جنبه‌های مهم کیفیت سود است. یعنی از جمله معیارهای سنجش کیفیت سود بررسی همبستگی بین سود و بازده سهام و قدرت توضیح‌دهندگی سود است و محتوای اطلاعاتی سود به2 شکل اندازه‌گیری می‌شود :فرض می‌کنیم تغییر در قیمت سهام واکنش به تغییرات سود در یک دوره مشخص است. بنابراین بازدهی به سود مربوط بوده و ارائه‌ صادقانه یا ERC‌ (ضریب تغییر یا واکنش سود) به عنوان معیاری از محتوای اطلاعاتی سود درنظرگرفته می‌شود.
– استفاده از رگرسیون و بازده سهام .
6- ارتباط میان تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح تغییرات غیرمنتظره‌ی مقادیر سود با استفاده از رگرسیون اندازه‌گیری شود. هرچه میزان ضریب همبستگی به یک نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده‌ی بار اطلاعاتی بیشتر است و یکی از روش‌های ارزیابی کیفیت سود، روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود می‌باشد(خواجوی وناظمی،1384).

2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری
تیس (2002)، سه نوع تصمیمی که بر کیفیت و محتوای اطلاعاتی سود، تأثیر می‌گذارد را مشخص می‌کند :
1- تصمیماتی که توسط تدوین کنندگان استاندارد گرفته می‌شود.
2- تصمیمات مدیریت در مورد این که کدام یک از روش‌های حسابداری را از بین چندین روش قابل قبول انتخاب نماید (برای مثال تصمیماتی مثل انتخاب روش FiFo برای موجودی کالا در دوره‌ای که قیمت‌ها در حال افزایش هستند؛ یا انتخاب روش خط مستقیم برای استهلاک، که موجب شناخت زودتر سود می‌شوند). اگر برای تدوین کنندگان استاندارد امکان‌پذیر باشد که یک روش حسابداری را برای هر مبادله توصیه کنند، این کار چندان مفید نیست؛ زیرا ممکن است واحد تجاری معامله‌ی مشخ
ص
ی را انجام دهد که محتوا و قصد آن نسبت به معامله‌ی مشابه در سایر واحدهای تجاری متفاوت باشد.
3- قضاوت‌ها و برآوردهایی که توسط مدیریت برای بکارگیری آن روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ، (ایمانی برندق ،1385)
2-4- ظهورتئوری کیفیت سود
تئوری کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس میکردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم میشود نشان نمیدهد.
آنان دریافتند که پیشبینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیلگران فهمیدند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی میباشد. سوال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوهی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد(ظریف فرد،1378).
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است و تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعی می دانند یکی از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل گران این است که سود می تواند به وسیله مدیران دستکاری شود این دستکاری از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر است . اعمال روش های یی نظیر تغییر روش های ارزیابی موجودی کالا استهلاک سر قفلی ، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های پژوهش و توسعه روش هایی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتهای را ارزیابی کنند. چشم انداز سود به ترکیب وپژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. برای نمونه شرکتها دارای عناصرو اقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شر کت فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالا تری دارند. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.( اسماعیلی،1386)
حساس یگانه در پژوهشی تئوری های حسابداری را در ارتباط با سود به چهار دسته تقسیم می کند می کند و توضیح می دهد‌ تئوری هایی که مطرح می کند گردآوری نظرات مندرج در پژوهش های مختلف است در مورد اینکه چگونه روشهای حسابداری میتواند بر توانایی سرمایه گذاران در استفاده از داده های مالی گزارش شده به منظور پیش بینی اطلاعات مالی آینده، تاثیر بگذارد ( حساس یگانه، کریمی،1389).
تئوری های مزبور عبارتند از:
2-4-1-تئوری روشهای محافظه کارانه
تقریبا مرسومترن تئوری در مورد اینکه چه چیزی سود با کیفیت بالا را تشکیل می دهد، به این موضوع ارتباط پیدا میکند که سرمایهگذاران سود گزارش شده را، به طور محافظه کارانه ابراز شده تلقی می کنند. اصل محافظه کاری مفهومی فراگیر در تئوری مدرن حسابداری است و احتمالا مفهومی منتقل شده از دورانی است که بانکها استفاده کنندگان اصلی از صورتهای مالی بودند. محافظه کاری بیان کننده این دیدگاه است که، با داشتن دو نتیجه که به طور مساوی محتمل است، شرکت باید از آن روش حسابداری استفاده کند. که منجر به گزارش درآمد یا دارایی خالص کمتر می شود. یعنی اگر برآوردی مستلزم خطاست، باید به آن سمتی این خطا صورت بگیرد که بیش از حد دقت، انجام می شود.به طور خلاصه، تئوری روشهای محافظه کارانه بیان می کند که با استفاده از روشهای حسابداری محافظهکارانه، سهامداران دقیق تر میتوانند سود و ارزش دفتری آتی شرکت را پیش بینی کنند.
2-4-2-تئوری روشهای تندرو
یکی از ویژگیهای دیگری که در مورد سود با کیفیت بالا مطرح میشود این است که سود نباید از سالی به سال دیگر دچار نوسان شود. روسان و همکاران در مبحثی پیرامون استفاده از روش حسابداری تعهدی در مقایسه با روش نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، عنوان می دارد که” حسابداری تعهدی سودی ایجاد می کند که ناهمواری ها و نوسانات سال به سال جریانهای نقدی را هموار می کند، و برآوردی از جریانهای نقدی آزاد و بلند مدت به شکل سالانه و بادوام ارایه می دهد”. این ویژگی مورد ادعا در مورد سود با کیفیت بالا جریان عظیمی از پژوهش های در بازار سرمایه را موجب شده است که امکان این موضوع را که مدیران آگاهانه به هموار سازی سود میپردازند تا سود را با کیفیت وانمود کنند، می آزماید. هموارسازی موضوع را که مدیران آگاهانه به با در نظر داشتن این تعریف در مورد کیفیت سود و قصد مدیران برای هموارسازی سود، میتوان مطرح نمود که شرکتهایی که از روش حسابداری تندرو استفاده می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ازترکیبی از روشهای محافظه کارانه و جسورانه استفاده می کنند، در واقع سود با کیفیت بالایی(یعنی سود هموارتر) دارند.
2-4-3-تئوری روشهای مختلط
اکثر تحلیلگران بر تئوری روشهای محافظه کارانه صحه گذاشته اند. اما چند نفر از این تحلیل گران میپذیرند که سیاستهای بیش از حد محافظه کارانه، حداقل در یک دوره زمانی طولانی تر، میتواند منجر به سود با کیفیت پایین شود. برای مثال شرکتهایی که د
ر سالهای اول اقدام به حذف داراییها به مقادیر زیاد می کنند، طی سالهای بعد از آن، سود بیشتر از معمول نشان خواهند داد. وایلد،(2001) که قبلا از آنها به عنوان حامیان تئوری روشهای تندرو در مورد کیفیت سود یاد می شد، نیز بیان می کنند که محافظه کاری بیش از حد، هر چند موقتا در کیفیت سود نقش دارد، قابلیت اعتماد و مربوط بودن سود را در بلند مدت کاهش می دهد. بررسی اصول حسابداری انتخاب شده، میتواند نشانهای از نگرشها و تمایلات مدیریت باشد.
سیگل30 (1982) اشاره می کند که سیاستهای تندرو و بیش از حد محافظه کارانه، هر دو تاثیرات منفی بر کیفیت سود دارند. به علاوه کمسیون مسئولیت حسابرسان(1978) که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)مورد حمایت قرار می گیرد، مطرح کرده است که اگر شرکت همه روشهای حسابداری دو سر طیف روش های حسابداری(یعنی همه روشهای محافظه کارانه یا همه روشهای تندرو) را مورد استفاده قرار دهد، استفاده کنندگان از صورتهای مالی ممکن است در مورد نقدینگی یا کیفیت سود، دچار خطا شوند. این دیدگاهها، اساس تئوری روشهای مختلط را تشکیل می

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *