دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه

موجب خواهد شد که قیمت نوسانات بالاو فراوانی داشته باشد. علت اصلی این نوسانات وجود ریسک بالایی است که فرد تحمل می کند چرا که ممکن است زمانی که او به عنوان خریدار یا فروشنده به بازار مراجعه می کند نتواند قیمت مناسبی برای دارایی بیابد.
در ادبیات مالی واژه نقدشوندگی به دو مفهوم مجزا اشاره دارد. مفهوم اول به نقدشوندگی داراییهای شرکت اشاره دارد،ازاین نظر که یک شرکت وقتی نقدشونده نامیده می شوند که دارایی های نقد نسبتا زیادی داشته باشند. مثل وجوهنقد در ترازنامه این ارزش اشاره به ارزش تسویه داراییهای شرکت دارد.
مفهوم دوم، نقدشوندگی سهام معامله شده شرکت است. از این نظر شرکت وقتی نقده شونده است که سهام آن نقد شونده باشد . یعنی با سرعت بیشتر، هزینهی کمتر و قیمت مناسبتری به فروش رسد.
2-2-2- نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی بازار مفهومی هست که بسیار با نقدشوندگی سهام نزدیک است. گاهی در ادبیات مالی یکسان در نظر گرفته می شود اما در ارتباط با آن می توان گفت نقدشوندگی بازار دید کلی به نقدشوندگی سهام است. به عبارت بهتر بازاری نقدشونده نامیده میشود که دارای سهامهای نقدشونده باشند. در تعریف دیگر توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف می شود.
نقدشوندگی بازار به عنوان عامل مهمی که کارایی بازار را تحت تاثیر قرار میدهد، ابتدا توسط کارایی و اثربخشی کارکرد کشف قیمت بازار تعیین میشود. برای مثال بی اطمینانی در مورد قیمت اجرای معامله در بازارهای نقد کمتر است. این امر مستلزم برابری قیمت اجرا با متوسط قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش نیست، بلکه بدین معناست که انحراف بین این دو باید قابل پیش بینی و در حداقل ممکن باشد. در عمل این امر با فاصله کم و باثبات بین قیمتهای عرضه و تقاضا همراه است. بنابراین بازارهای نقد باید امکان ورود و خروج را به گونه ی که کمترین اخلالی ایجاد شود، یعنی با حداقل کاهش در ارزشهای اسمی، هزینه های معاملاتی اندک و در کوتاه مدت فراهم کنند هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفارشهای متقابل برای سفارشهای انجام نشده بیشتر است و بنابراین احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزایش می یابد.سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. بنابراین نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب می شود.( گزارش کمیته بازار های نو ظهور،2008)

2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی
هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،آن سهم برای سرمایهگذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیمگیریها می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد(یحیی‌زاده وخرمدین،1387)
رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک یک رابطه مثبت است. یعنی هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتری مد نظر باشد، ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در نخستین سالهای 1900 تحلیل گران برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار به تراز نامه توجه می کردند: یعنی هر اندازه میزان وام و بدهی های یک شرکت بیشتر بود، ریسک آن را نیز بیشتر تخمین می زدند.
با انتشار کتاب تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، تعریف ریسک به میزان حاشیه ایمنی تبدیل شد. این حاشیه ایمنی بر حسب تفاوت قیمت بازار و ارزش واقعی اوراق بهادار بدست میآید.
امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایهگذاری را با انحراف معیار نرخ بازده مرتبط می دانند عوامل معتددی موجب انحراف نرخ بازده یا ریسک و در نتیجه تغییر در قیمت سهم در بازار می شود که از جمله آن می توان به ریسک تجاری، ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک مالی، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز اشاره کرد.
2-2-4- هموار سازی سود
هموارسازی سود به وسیله همبستگی قابل پیش بینی با انگیزه ها و موانع برای مدیریت سود پدیدار میشود. به طور مشخص اگر وجود هموار سازی سود سبب ایجاد ابهام گردد، بر روی انگیزه سرمایهگذاران جهت معامله و تجارت تاثیر می گذارد. به طور معمول شواهد و تجربیات اظهار میدارند که شرکتها با درجه بالای هموارسازی سود نقدشوندگی پایینی را تجربه می کنند که در افزایش اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام منعکس می گردد ( ناصر ایزدی نیاو رضایی،1388).
تبیین دیگری که با مطلالعه ادیبات نقدشوندگی میتوان نتیجه گرفت این است که هموارسازی سود با کاهش تقارن اطلاعاتی موجبات ریسک عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم می آورد و برای بازارسازها این خطر که با افردای آگاه به اطلاعات نهانی طرف معامله قرار گیرند را افزایش میهد. بنابراین بازارسازها برای مصون ماندن از این ریسک اقدام به افزایش شکاف مابین قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نمایید.

2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام:
ادبیات موجود در رابطه با حاکمیت شرکتی بیانگر نتایج متفاوتی است. به گونهای که برخی پژوهش های حاکمیت شرکتی را عامل فزاینده نقدشوندگی و برخی دیگر آن را عامل کاهنده نقدشوندگی می دانند.
آنچه تمامی این پژوهش های به آن اشاره کرده‌اند،این است که که اگر افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سهام شرکت منجر گردد،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش می یابد و در نتیجه نقدشوندگی سهام افزایش می یابد. اما چنانچه افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی
به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سهام منجر گردد،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید افزایش می یابد و نقدشوندگی کاهش خواهدیافت(اعتمادی وهمکاران،1389).
2-2-6- کیفیت افشا
همان گونه که در گزارش عمومی منتشر شده حسابداری نقل شده است، کیفت افشا برای نقدشوندگی بازار سرمایه مهم است. انتشار عمومی ، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله کنندگان کاهش می دهد و به نقد شوندگی سهام منجر می شود. اما همان طور که لیوز و ورچیا (1999) اشاره کرده اند شواهد معدودی در رابطه با کیفیت اطلاعات‌ و نقدشوندگی سهام ‌بازار وجود دارد(هافلین، شاو، یلد، 2005 )پژوهش های قبلی همچون,هلی و هاتون نشان می دهد که بین افشای اطلاعات و شکاف قیمتی رابطه منفی و جود دارد.
2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:
یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن است. چون بازار سازمان یافته‌ای برای دارایی های شر‌کت وجود ندارد و مظنه قیمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختیار نداریم و مشاهده نمی‌کنیم. لذا داده‌ای برای اندازه گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد و می باید به مزایده و پرسش مظنه اتکا شود با وجود محدویتهای فوق چندین اندازهگیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت وجود دارد(گاپلن22 و کاندل23، پوزنر24،2009.(
در گذشته، چندین مطالعه به شواهد غیر مستقیمی در خصوص تاثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته اند.در این مطالعات استدال شده است که نقدشوندگی دارایی با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام می شود(مهرانی،رسایئان،1388)
داراییهای نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجهنقد به سهولت قابل ارزشیابی است در حالی که داراییهای کم نقدشونده شامل سرمایهگذاریها و فرصت های رشد به سختی قابل اندازهگیری میشوند و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد انها بیشتر است و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد شد(ابودی25 و لیو26، 2000)
2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن
2-3-1- اهداف گزارشگری سود
هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایهگذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوههای مختلف مانند ارایه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت و معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می کند. همچنین به دلیل این که ارزش شرکت با سودهای حال و آیندهاش تعیین می شود تعیین سود از اهمیت به سزای بر خوردار است (کردستانی،هدایتی،1388).
شرکتها بایستی در پایان هر دوره فعالیت، صورتهای مالی اساسی را تهیه کنند. یکی از این صورتهای مالی ، صورت سود و زیان است که آخرین رقم آن، سود واحد تجاری می باشد. با توجه بر اهمیت و کاربردهای مختلف سود اهداف گزارشگری سود شامل موارد ذیل می باشد :
– سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می باشد.
– سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تضمین می شود.
– سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. معمولاً چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه‌گذاری می‌کنند به حداکثر برسانند البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک .
– سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به حساب میآید که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می دهد. سود شامل نتیجههای عملیاتی یا سود عادی و نتیجه های غیر عملیاتی یا سود ( زیان ) غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه می باشد که مجموع آنها برابر است با سود خالص.
– فرض بر این است که سود عادی امری جاری و مستمر است ولی سود (زیان) غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه ،نتیجه پژوهشها نشان میدهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد .
2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری
یکی از اهداف اصلی صورت‌های مالی گزارش اطلاعات درباره‌ی عملکرد مالی است. عملکرد مالی دربرگیرنده‌ی بازده منافع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان جامع ارائه می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهد که یک واحد تجاری تا چه میزان در به کارگیری منابع خود موفق بوده است. تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دوره‌های مختلف و تغییرات آن برای پیش‌بینی توان سودآوری آتی واحد تجاری نیز مفید می‌باشد. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، صورت‌های عملکرد مالی در قالب موارد زیر به اهداف گزارشگری کمک می‌کند :
الف) ارائه اطلاعات به استفاده‌کنندگان به منظور قادر ساختن ایشان در امر بررسی ارزیابی‌های قبلی از عملکرد مالی دوره‌های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی‌های آن‌ها از عملکرد دوره‌های آتی.
ب) ارائه‌ی گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قادر ساختن استفاده‌کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی.
براساس بیانیه شماره یک هیأت استاندارهای حسابداری مالی27، کانون توجه گ
زارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجزای تشکیل دهنده آن تأمین می‌شود. این سود محاسبه شده، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اندازه‌گیری آن، متضمن مسائل مفهومی و عملی قابل ملاحظه‌ای است. اگرچه پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز حائز اهمیت است، ولی تحلیل دقیق مفاهیم و اهداف مختلف آن بیانگر این واقعیت است که مفهوم واحد آن توانایی جواب‌گویی به مقاصد گوناگون را ندارد(ایمانی برندق،1384).
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه‌گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت‌ حسابداری می‌باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده‌ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، محتوای اطلاعاتی دارد.
2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری
سود به عنوان محصول ارزشی شرکت‌ها و نتایج عملیاتی آن‌ها محسوب شده و یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری استفاده ‌کنند گانی چون مدیران،

پاسخی بگذارید