دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

0.0000312.4520.0000312.4520.00009.61859-0.000041.9869-TOBINQ
0.0000417.5980.0000378.5780.000022.625-0.0000150.239BVPS
0.0000272.8530.0006250.630.00005.578950.000020.2369MVPS

 

توزیع این متغیر ها از توزیع نرمال بلندتر بوده می باشد و در مورد متغیر اهرم مالی منفی می باشد که حکایت از این مطلب دارد که توزیع این متغیر از توزیع نرمال کوتاه تر بوده می باشد.

 

 

 

4-2-3- آزمون فرضیه های پژوهش

بخش اول از فرضیات به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین در صنایع مختلف تفاوت معنی داری هست؟ به دلیل وجود سه صنعت فعال (بیشتر از دوجامعه) با در نظر داشتن شروط نمونه پژوهش حاضر، روش مورد بهره گیری به مقصود آزمون این دسته از فرضیه ها روش تحلیل واریانس می باشد

 

4-2-4- آزمون فرضیه چهارم

به مقصود آزمون فرضیه چهارم از سه فرضیه فرعی بهره گیری گردیده می باشد که بشرح ذیل می باشد.

 

4-2-4-1- آزمون فرضیه فرعی (4-1)

به مقصود آزمون فرضیه فرعی (4-1) از روش تحلیل واریانس بهره گیری می گردد.

 

4-1-4-1-1- آزمون تحلیل واریانس

فرضیه فرعی (4-1) : تفاوت معنی داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف هست.

به مقصود آزمون معنی دار بودن تحلیل واریانس و مطالعه صحت و سقم ادعای عدم تساوی سود هر سهم در صنایع مختلف فرضیه صفر و فرضیه مقابل بشرح زیر خواهد بود:

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1