دانلود پایان نامه ارشد : مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر

دانلود پایان نامه

گرایش :دینامیک پرواز و کنترل

عنوان:مدل­سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف­ پذیر

دانشکده مهندسی هوافضا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

گرایش دینامیک پرواز و کنترل

مدل­سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف­پذیر

استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید خوشنود

بهمن 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در طی یک مانور توسط یک ماهواره، صفحات خورشیدی انعطاف­پذیر آن تحریک شده و شروع به نوسان می­ کنند. این ارتعاشات باعت پدید آمدن نیروهای اغتشاشی نوسانی می­گردند که به بدنه صلب ماهواره نیز اعمال می­گردد. ارتعاشات ایجاد شده علاوه بر امکان به وجود آمدن ترک و در نتیجه شکست در صفحات خورشیدی بر اثر پدیده خستگی، بر روی بدنه صلب که در حال انجام کارهای دقیقی نظیر عکس­برداری از سطح زمین و یا ارسال اطلاعات به پایگاهی در زمین است، اختلال ایجاد می­ کند در نتیجه لازم است که از آن جلوگیری به عمل آید. در این پایان نامه، ابتدا معادلات دینامیکی یک ماهواره شامل یک قسمت صلب مکعب­شکل و دو صفحه انعطاف­پذیر استخراج شده است. سپس با بهره گرفتن از ترکیب نرم­افزار ANSYS و ADAMS بر روی مدل مذکور یک آنالیز دینامیکی انجام گرفته است و نتایج با مدل تحلیلی مقایسه شده است. استراتژی کنترلی جدیدی برای کاهش ارتعاشات اجزاء انعطاف­پذیر در سیستم­های چندجسمی شامل اجزاء صلب و انعطاف­پذیر ارائه شده است به این صورت که با حذف نوسانات از روی سرعت زاویه­ای قسمت صلب، دامنه ارتعاشات اجزاء انعطاف­پذیر کاهش می­یابد برای این منظور از یک سیستم کنترل تطبیقی و فیلتر باریک برای حذف نوسانات حاصل از ارتعاشات صفحات خورشیدی در فرآیند اندازه ­گیری استفاده شده است. در انتها نتایج حاصل از شبیه­سازی سیستم کنترلی تطبیقی یک بار با در نظر گرفتن پدیده تشدید و بار دیگر بدون در نظر گرفتن آن آورده شده است و مزیت­های این روش مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه 1
1- مقدمه 2
1-1- تاریخچه موضوع  4
فصل دوم مدل سازی دینامیکی  11
2- مدل سازی دینامیکی  12
2-1- مدل سازی سیستم های چند جسمی با اجزاء صلب- انعطاف پذیر  15
2-1-1 دیدگاه انباشتگی  15
2-1-2- مدل سازی تعاملی صلب- انعطاف پذیر  18
2-2- معادلات لاگرانژ در حالت شبه مختصات   23
2-2-1- انگیزه روش شبه مختصات   23
2-3- مدل سازی دینامیکی ماهواره با صفحات انعطاف پذیر  26
2-3-1- مدل تحلیلی  26
2-3-2- مدل در نرم افزار ADAMAS  41
فصل سوم کنترل ارتعاشات   46
3- کنترل ارتعاشات   47
3-2- کنترل تطبیقی  49
3-2-1- سیستم های تطبیقی مدل- مرجع  52
3-3- روش های شناسایی فرکانس خمشی  54
3-3-1- روش مدل مرجع بر مبنای گرادیان  54
3-3-2- روش کمترین مربعات بازگشتی برای شناسایی فرکانس   56
3-3-3- الگوریتم ترکیبی مدل مرجع و بازگشتی  56
3-4- کنترل ارتعاشات به وسیله شناسایی فرکانس   58
فصل چهارم پیشرانش فضایی  60
4- پیشرانش فضایی  61
4-1- دسته بندی سیستم های پیشرانش   61
4-1-1- پیشرانش شیمیایی  61
4-1-2- سیستم های پیشرانش مایع تک مولفه ای   63
4-1-3- سیستم های پیشرانش مایع دو مولفه ای   64
4-1-4- سیستم های سوخت جامد 65
4-2- مقایسه گزینه های موجود برای سیستم پیشرانش ماهواره ها 65
4-1- پیکربندی تراسترها 70
فصل پنجم نتایج شبیه سازی  72
5- نتایج شبیه سازی  73
5-1- مشخصات پارامترهای مدل  73
5-2- مدل سازی دینامیکی  73
5-3- کنترل ارتعاشات   75
فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات   88
6- نتیجه گیری و پیشنهادات   89
6-1- نتیجه گیری   89
6-2- پیشنهادات   91
7- ضمیمه 93
7-1- دینامیک تحلیلی  93
7-1-1- مقدمه  93
7-2- قابلیتهای دینامیک تحلیلی  93
7-3- تعریف مجموعه کامل  94
7-4- تعریف مجموعه مستقل  94
7-5- تعریف درجه آزادی   94
7-6- قیود 95
7-6-1- فرم دیفرانسیلی در حالت کلی  95
7-7- تعریف تغییرات در حساب تغییرات   95
7-8- نیروهای پایستار  97
7-9- معادلات لاگرانژ برای سیستم های مقید 98
7-10- استخراج معادلات جسم صلب با بهره گرفتن از روش لاگرانژ  99
7-11- روش همیلتون  99

7-12- معادلات همیلتون  100

8- فهرست مراجع  103
 فهرست جداول
جدول ‏2‑1نیروی آیرودینامیکی برخی از اشکال هندسی ساده 36
جدول ‏2‑2نیروی تشعشع خورشیدی برخی از اشکال هندسی ساده 40
جدول ‏4‑1مزایا و معایب سیستمهای پیشرانش شیمیایی و الکتریکی. 65
جدول ‏5‑1مشخصات پارامترهای بدنه صلب ماهواره 73
جدول ‏5‑2مشخصات پارامترهای صفحات خورشیدی.. 73
فهرست شکل­ها
شکل ‏2‑1نحوه تعریف بردارهای جابجایی در اجسام انعطاف پذیر. 14
شکل ‏2‑2بلوک دیاگرام روش مدل سازی تعاملی صلب- انعطاف پذیر. 22
شکل ‏2‑3مدل ساده ماهواره به همراه دستگاه بدنی. 26
شکل ‏2‑4نیروی گرانشی اعمالی بر المان جرمی. 32
شکل ‏2‑5برخورد فوتون های نور با سطح ماهواره 38
شکل ‏2‑6نیروی حاصل از تشعشع خورشید بر سطح ماهواره 38
شکل ‏2‑7مدل ماهواره با صفحات الاستیک در نرم افزار ADAMS. 42
شکل ‏2‑8صفحه مش بندی شده 43
شکل ‏2‑9تغییر شکل صفحه در مود خمشی. 44
شکل ‏2‑10مدل ماهواره در نرم افزار ADAMS. 45
شکل ‏3‑1نمودار بود یک فیلتر باریک… 48
شکل ‏3‑2نمایی از سیستم کنترلی. 49
شکل ‏3‑3 نمودار بلوکی سیستم تطبیقی مدل- مرجع. 53
شکل‏3‑4 نمایی از سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع. 59
شکل ‏4‑1 پالس مدولاتور PR. 68
شکل ‏4‑2 پالس مدولاتور PWPF. 68
شکل ‏4‑3 نمایش مکان تراسترها بر روی ماهواره 71
شکل‏5‑1 مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر بین مدل تحلیلی و نرم افزار ADAMS. 74
شکل‏5‑2مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره بین مدل تحلیلی و نرم افزار ADAMS. 74
شکل‏5‑3 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  75
شکل ‏5‑4مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  76
شکل‏5‑5 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 77
شکل‏5‑6مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 77
شکل‏5‑7 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر. 78
شکل‏5‑8سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک    78
شکل‏5‑9 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  79
شکل ‏5‑10مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن. 80
شکل ‏5‑11 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر در حالت تشدید 81
شکل‏5‑12مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 81
شکل ‏5‑13مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 82
شکل‏5‑14 گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر بر روی بدنه صلب ماهواره 83
شکل ‏5‑15گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر به صورت جزئی تر بر روی بدنه صلب ماهواره 83
شکل‏5‑16 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 84
شکل‏5‑17 مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با بهره گرفتن از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 84
شکل‏5‑18 گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر بر روی بدنه صلب ماهواره 85
شکل‏5‑19گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر به صورت جزئی تر بر روی بدنه صلب ماهواره 85
شکل‏5‑20 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر با عملگر تراستر. 86
شکل‏5‑21مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 86
شکل‏5‑22مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف
پذیر با بهره گرفتن از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 87

1- مقدمه

صفحات خورشیدی در ماهواره­ها به طور گسترد­ه­ای در انجام جذب انرژی خورشید مورد استفاده قرار می­گیرند. از این انرژی برای ایجاد انرژی لازم برای در مدار باقی ماندن ماهواره­ها استفاده می­شود. این انرژی به ماهواره سرعت لازمه مورد نیاز برای در مدار باقی ماندن را می­دهد. ماهواره­ها تا زمانی که انرژی لازم برای داشتن سرعت لازمه در حرکت بر روی مدار را داشته باشند می­توانند در مدار مورد نظر خود حرکت کنند. به محض این که این انرژی به پایان برسد، ماهواره از مدار خارج شده و در حرکتی مارپیچی شکل به داخل جو زمین آمده و سقوط می­ کنند. طراحی این صفحات خورشیدی کاری دقیق و با تکنولوژی بالا محسوب می­شود. اغلب صفحات خورشیدی موجود به طریقی طراحی و ساخته می­شوند که سختی لازم را دارا باشند تا قسمت اصلی ماهواره بتواند با حداقل ارتعاشات به موقعیت نهایی مطلوب خود برسد.  البته این سختی نباید با بهره گرفتن از طراحی­های سنگین و حجیم به­دست آید. چرا که، وجود صفحات خورشیدی صلب سنگین، باعث افزایش وزن کلی ماهواره خواهد شد. از طرف دیگر، وجود اجزا انعطاف­پذیر بر روی ماهواره­ها مانند صفحات خورشیدی، بازوهای بلند یک ربات فضایی و یا میله آنتن مخابراتی یک ماهواره، منجر به در نظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با اثرات انعطاف­پذیری می­گردد. به عنوان مثال اگر دوربین تعبیه شده بر روی بدنه ماهواره قصد گرفتن عکس از زمین را داشته باشد، ارتعاشاتی که از صفحات خورشیدی بر روی بدنه ماهواره تاثیر می­گذارند، مانع از گرفتن عکسی با کیفیت بالا از سطح زمین خواهند شد. سیستم­های چندجسمی شامل اجزا صلب و انعطاف­پذیر، از نظر دینامیکی شامل اجزاء پیوسته­ای هستند که از معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی جفت شده و غیرخطی تبعیت می­ کنند. حل تحلیلی چنین سیستم­هایی تقریباً امکان­پذیر نمی­باشد. مشکل اصلی این سیستم­ها، مسئله ارتعاش عضوهای انعطاف­پذیر به دلیل سختی کم آنها می­باشد. روش­های متفاوتی برای مدل­سازی سیستم­های دینامیکی انعطاف­پذیر ارائه شده است. مدل­های ریاضی چنین سیستم­هایی عموماً از قضایای انرژی استخراج می­شوند. برای یک جسم صلب ساده، انرژی جنبشی براساس سرعت­های خطی و دورانی و همچنین انرژی پتانسیل براساس موقعیت مراکز جرم در میدان جاذبه بیان می­شود. در دینامیک اجسام چند جسمی، یک دستگاه اینرسی به عنوان دستگاه مرجع کلی برای تشریح حرکت یک سیستم چندجسمی به کار می­رود. همچنین یک دستگاه واسطه که به هر یک از اجزاء انعطاف­پذیر متصل است که جا به ­جایی­ها و چرخش نسبی جسم را تعقیب می­ کند. حرکت نسبت به این دستگاه واسطه نوعاً فقط به دلیل تغییر شکل جسم می­باشد. این انتخاب محاسبات نیروهای داخلی را ساده می­سازد، چرا که اندازه تنش­ها و کرنش­ها تحت حرکت جسم صلب تغییر نمی­کنند. همانند تانسور تنش کوشی و تانسور کرنش کوچک که می ­تواند برای محاسبه نیروها نسبت به دستگاه واسطه مورد استفاده قرار بگیرد. این تانسورها منجر به یک نیروی خطی در این جابجایی نسبی می­شوند. نوع عمده از دستگاه واسطه که مورد استفاده قرار می­گیرند دستگاه شناور خوانده می­شوند. دستگاه شناور، حرکت جسم اصلی از ذره یا مولفه انعطاف­پذیر داخلی را تعقیب می­ کند. یکی دیگر از روش­های مدل­سازی دینامیکی اجسام چندجسمی شامل اجزاء صلب و انعطاف­پذیر استفاده از ویژگی­های نرم­افزارهای ANSYS و ADAMS به طور همزمان است. نرم­افزار ANSYS با بهره گرفتن از روش المان محدود قادر به انجام آنالیز ارتعاشی و نرم­افزار ADAMS توانایی حل معادلات دینامیکی صلب و انعطاف­پذیر را در یک محیط داراست. با ترکیب این دو نرم­افزار قادر خواهیم بود با دقت بالایی مختصات تعمیم­یافته مورد نظر را به­دست آوریم. در بخش کنترل چنین سیستم­هایی با چالش­های بسیاری مواجه هستیم به این ترتیب که در اثر خیز الاستیک اجزای انعطاف­پذیر، سنسورهای اندازه ­گیری دستگاه ناوبری مقادیر خطاداری را نشان می­ دهند که حلقه کنترلی در مواجهه با این اثرات دچار عملکرد نامطلوب می­گردد. برای جلوگیری از این مشکل یکی از بهترین استراتژی­ها حذف نوسانات از روی اندازه ­گیری­ها با بهره گرفتن از فیلترهای باریک و سیستم­های تطبیقی می­باشد. به این ترتیب می­توانیم با بهره گرفتن از کنترلرهایی ساده، سیستم­های دینامیکی پیچیده را به راحتی کنترل کنیم. نبود سنسور بر روی اجزاء انعطاف­پذیر دیگر چالش پیش روی است. برای حل این مسئله می­توانیم از اثرات ارتعاشی که اجزاء انعطاف­پذیر بر روی اجزاء صلب می­گذارند استفاده کنیم.
در این مقاله ابتدا به مدل­سازی دینامیکی یک ماهواره که شامل یک بدنه صلب مرکزی و دو صفحه انعطاف­پذیر می­پردازیم. مدل­سازی دینامیکی ابتدا با بهره گرفتن از روش لاگرانژ در حالت شبه­مختصات و سپس با بهره گرفتن از دو نرم­افزارهای ANSYS و ADAMS انجام گرفته است. در بخش کنترلی نیز از یک سیستم تطبیقی مدل مرجع و فیلتر باریک برای حذف ارتعاشات بر روی سرعت زاویه­ای بدنه صلب ماهواره استفاده شده است. در نهایت نتایج شبیه­سازی این کنترلر آورده شده و مزیت­های آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد صفحه :118
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

]]>