دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

دانلود پایان نامه

گرایش :

عنوان :   مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

 دانشکده علوم 

گروه سنجش از دور و 

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور 

عنوان:

مطالعه پارامترهائ فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه ابریز شیرین در محیط       و ارائه راهکارهای مناسب 

اساتید راهنما :

دکتر کاظم رنگزن

دکتر فریدون راد منش

استاد مشاور :

مهندس مرادزاده

شهریور ماه 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1- مقدمه: 13

1-2-  موقعیت و وسعت 13

1-3-1-  جمع آوری اطلاعات 16

1-3-1-1- جمع‌آوری نقشه‌ها و عکسهای هوایی 16

1-3-2- انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی 1:25000 16

1-3-2-1- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک 16

1-3-2-2-  رقومی کردن نقشه‌ها 16

1-3-3-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیکی منطقه 17

1-3-3-1- مساحت و محیط زیر حوزه ها 17

1-3-3-2- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM)‌… 17

1-3-3-3-  تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع 17

1-3-3-4- تهیه منحنی تراکمی ارتفاع – سطح 17

1-3-3-5- تعیین ارتفاع‌ متوسط وزنی‌، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی 18

– ارتفاع متوسط وزنی 18

– ارتفاع‌ میانه‌ 18

– ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌ 18

– ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) 18

1-3-3-5- تهیه نقشه شیب از (DEM) 19

1-3-3-6- کلاس بندی نقشه شیب 19

1-3-3-7- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها 19

1-3-3-8- تهیه نقشه جهت 19

1-3-3-9- تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی 20

1-3-4- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه 20

1-3-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی 20

1-3-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن 21

1-3-4-3-  برآورد زمان‌ تمرکز 21

– رابطه‌ برانزلی‌ ویلیامز 21

–  رابطه‌ جیاندوتی‌ 22

– رابطه کرپیچ‌ 22

1-3-4-4-  پروفیل‌ طولی‌و شیب‌ آبراهه‌ اصلی‌ 22

1-3-4-5- شیب‌ ناخالص‌ وخالص‌ 22

1-4-4-6-  تراکم شبکه رودخانه ها (Drainage density) 23

1-4-4-7-  شکل آبراهه 23

1-4-4-8-  شکل‌ حوزه‌ 24

1-4-4-9- ضریب‌ فشردگی‌ 24

1-4-4-10- ضریب‌ شکل‌ (Form factor) 25

1-4-4-11- طول‌ و عرض‌ مستطیل‌ معادل‌ حوزه‌  (Equirolent  Regtangular) 25

فصل دوم – استخراج اطلاعات فیزیوگرافی منطقه

 1- موقعیت و وسعت 27

2-2-  انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی 1:25000 27

2-2-1- تقسیم بندی منطقه تالوگ به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک 27

جدول2- 1 – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب 27

شکل 2-1- نقشه موقعیت واحدهای هیدرولوژیک حوزه تالوگ 28

2-2- 2- رقومی کردن نقشه‌ها 29

2-3-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیکی منطقه 29

2-3-1-  مساحت و محیط زیر حوزه ها 29

2-3-2- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM)‌… 29

2-3-3- تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع 30

2-3-4- تهیه منحنی تراکمی ارتفاع – سطح 31

2-3-5- تعیین ارتفاع‌ متوسط وزنی‌، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی 87

2-3-5-1- ارتفاع متوسط وزنی 87

2-3-5-2- ارتفاع‌ میانه‌ 87

2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌ 87

2-3-5-4- ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) 87

2-3-5 -5- تهیه نقشه شیب از (DEM) 88

2-3-5-6- کلاس بندی نقشه شیب 88

2-3- 5-7- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها 89

2-3-5-8- تهیه نقشه جهت 93

2-3-5-9 تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی 93

2-4- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه 95

2-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی 95

2-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن 95

2-4-3- برآورد زمان‌ تمرکز 98

2-4-3-1- رابطه‌ برانزلی‌ ویلیامز 98

2-4-3-2-  رابطه‌ جیاندوتی‌ 98

2-4-3-3- رابطه کرپیچ‌ 98

2-4-2-  پروفیل‌ طولی‌و شیب‌ آبراهه‌ اصلی‌ 99

2-4-2-1-  شیب خالص و ناخالص 99

2-4 -3- تراکم شبکه رودخانه ها (Drainage density) 113

2-4-4-  شکل آبراهه 114

2-4-5-  شکل‌ حوزه‌ 114

2-4-5-1- ضریب‌ فشردگی‌ 114

2-4-6 – ضریب‌ شکل‌ 114

2-4-7- طول‌ و عرض‌ مستطیل‌ معادل‌ حوزه‌ 115

 فصل سومفرسایش

-مقدمه 118

2- هدف از تهیه طرح 120

3- موقعیت و شرح عمومی منطقه 120

3-1- حوزه آبخیز رودخانه شیرین آب 120

 فصل چهارم  – اصول و مفاهیم مربوط به فرسایش و روش های اندازه گیری آن

1- مقدمه 128

2- تعریف فرسایش 129

2-1- مرحله کنش و برداشت 129

2-2- مرحله حمل یا انتقال 130

2-3- مرحله رسوب گذاری یا تجمع مواد 130

3-روش‌های اندازه‌گیری فرسایش و رسوب 130

3-1- اندازه‌گیری در مرحله برداشت 130

3-2- اندازه‌گیری در مرحله انتقال 131

3-3- نمونه‌برداری از مواد معلق و تعیین دبی رسوبات معلق 131

3-4-نمونه‌برداری بارکف و تعیین مقدار آن 132

3-5-اندازه‌گیری رسوب در محل رسوب‌گذاری 132

4- برآورد فرسایش و رسوب 133

4-1- طبقه‎بندی انواع مدل‌های  برآورد فرسایش و رسوب 133

4-1-1- انتخاب مدل 135

4-1-2- معرفی برخی مدل‌های برآورد فرسایش و رسوب 136

4-1-2-1-مدل 136

4-1-2-2-مدل 136

4-1-2-3- مدل 137

4-1-2-4-معادله جهانی تلفات خاک 137

4-1-2-5- مدل پسیاک 137

4-1-2-6- مدل 138

5- مطالعات فرسایش و رسوب در ایران 137

6- فرایندها و اشکال مختلف فرسایش در حوزه های آبخیز 138

6-1- فرسایش ورقه‌‌ای 139

6-2- فرسایش شیاری 140

6-3- فرسایش آبراهه‌ای 142

6-4- فرسایش خندقی 143

6-5- فرسایش بدلند یا هزار دره 144

7-6-  فرسایش کناره‌ای 146

 فصل پنجم – جمع بندی و پیشنهادها

5-1- روش های مبارزه با فرسایش 149

5-2- عملیات بیولوژیک (مبارزه غیر مسیقیم) 150

1- استفاده صحیح از زمین 150

2- مدیریت زراعی 151

2-1- استقرار پوشش گیاهی مناسب 151

2-1-1- بذر کاری 152

2-1-2- بذر پاشی 152

2-1-3-کپه کاری 153

2-1-4- بوته کاری 153

2-1-5-درختکاری 154

2-2- مالچ پاشی 154

2-3- انجام شخم مناسب 155

6-4-عملیات مکانیکی( مبارزه مستقیم) 155

6-4-1- بانکت بندی 156

6-4-1-1- بانکت شیبدار 156

6-4-1-2-بانکت افقی 157

6-5- شمع کوبی 158

6-6- سدهای چپری 158

6-7- سدهای سبک فلزی 159

6-8- سدها ی خشکه چین 160

6-9-جمع بندی و پیشنهادات 164

منابع مورد استفاده 166

فهرست اشکال

شکل1- 1- نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان 14

شکل 1-2- نقشه موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی  منطقه مورد مطالعه 15

شکل2-2- مدل رقومی ارتفاع  (DEM) حوزه تالوگ 30

شکل   2-3 – نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T1) 32

شکل 2-4-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T1) 32

شکل2-5-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T2) 33

شکل 2-6-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T2) 33

شکل  2-7-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T3) 35

شکل 2-8 –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T3) 35

شکل 2-9-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T4) 36

شکل 2-10-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T4) 36

شکل  2-11-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T5) 38

شکل 2-12-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T5) 38

شکل  2-13-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T6) 39

شکل 2-14-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T6) 39

شکل  2-15- نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T7) 40

شکل 2-16-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T7) 41

شکل  2-17-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T8) 42

شکل 2-18-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T8) 42

شکل 2-19-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T9) 44

شکل 2-20-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T9) 44

شکل 2-21-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T10) 45

شکل 2-22-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T10) 45

شکل 2-23-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T11) 47

شکل 2-24-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T11) 47

شکل 2-25 –  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T12) 48

شکل 2-26-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T12) 48

شکل 2-27-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T13) 50

شکل 2- 28 –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T13) 50

شکل 2-29-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T14) 51

شکل 2-30-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T14) 51

شکل 2-31-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T15) 53

شکل 2-32-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T15) 53

شکل 2-33-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T16) 54

شکل 2-34-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T16) 54

شکل2-35-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T17) 56

شکل2-37-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 57

شکل 2-38-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T18) 57

شکل2-39-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T19) 59

شکل 2-40-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T19) 59

شکل2-41-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 60

شکل 2-42-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T20) 60

شکل2-43-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T21) 62

شکل 2-44-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T21) 62

شکل2-45-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 63

شکل 2-46-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T22) 63

شکل2-47-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T23) 65

شکل 2-48-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T23) 65

شکل2-49-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 66

شکل 2-50-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T24) 66

شکل2-51-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T25) 68

شکل2-52-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T25) 68

شکل2-53-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 69

شکل 2-54-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T26) 69

شکل2-55-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T27) 71

شکل 2-56-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T27) 71

شکل2-57-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 72

شکل 2-58-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T28) 72

شکل2-59-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T29) 74

شکل 2-60-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T29) 74

شکل2-61-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 75

شکل 2-62-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T30) 75

شکل2-63-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T31) 77

شکل 2-64-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T31) 77

شکل2-65-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 78

شکل 2-66-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T32) 78

شکل2-67-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T33) 80

شکل 2-68-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T33) 80

شکل2-69-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 81

شکل 2-70-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T34) 81

شکل2-71-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T35) 82

شکل 2-72-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T35) 83

شکل2-73-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T36) 84

شکل 2-74-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T36) 84

شکل2-75-  نمودار آلتیمتری کل حوزه 85

شکل 2-76-  منحنی هیپسومتری  کل حوزه ( T) 85

شکل  2-77-  نقشه هیپسومتری  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 86

شکل 2-79-  نقشه شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 92

شکل  2-80-  نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 94

شکل 2-81- نقشه شبکه آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 97

شکل 2-82-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T1) 100

شکل 2-83-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T2) 100

شکل 2-84- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 100

شکل 2-85- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T4) 101

شکل 2-86-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T5) 101

شکل 2-87-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 101

شکل 2-88- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T7) 102

شکل 2-89- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T8) 102

شکل 2-90- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 102

شکل 2-91- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T10) 103

شکل 2-92- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T11) 103

شکل 2-93-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 103

شکل 2-94-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T13) 104

شکل 2-95-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T14) 104

شکل 2-96- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 104

شکل 2-97- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T16) 105

شکل 2-98-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T17) 105

شکل 2-99-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 105

شکل 2-100- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T19) 106

شکل 2-101- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T20) 106

شکل 2-102- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 106

شکل 2-103- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T22) 107

شکل 2-104- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T23) 107

شکل 2-105-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 107

شکل 2-106-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T25) 108

شکل 2-107-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T26) 108

شکل 2-108- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 108

شکل 2-109- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T28) 109

شکل 2-110-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T29) 109

شکل 2-111-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 109

شکل 2-112- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T31) 110

شکل 2-113- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T32) 110

شکل 2-114- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 110

شکل 2-115- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T34) 111

شکل 2-116- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T35) 111

شکل 2-117-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 111

شکل 2-118-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص کل حوزه (T) 112

شکل3- 1- وضعیت افزایش جمعیت و کاهش منابع در سه قرن اخیر(نقل از هادسون 1982) 118

شکل 3-2- موقعیت منطقه مورد مطالعه در پهنه ایران به همراه زیر حوزه های آن 123

شکل3-3 نمایی از ترکیب رنگ 432 تصویر ماهواره لندست 126

شکل 4-1- فرسایش ورقه ای در روی سازند آغاجاری 140

شکل 4-2- فرسایش شیاری روی دامنه 141

شکل 4-3 نمایی از فرسایش آبراهه ای در محدوده مورد مطالعه 142

شکل 4-4-گسترش خندق و فرسایش آبراهه ای در پایین دست اراضی دیم زار 144

شکل 4-5 نمای عکس هوایی و حالت ریز بافت آن در حوزه آبخیز شیرین آب  (زیر حوزه های 33و32 و 35)……………………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول2- 1 – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب 27

جدول2- 2 – مساحت و محیط  حوزه تالوگ به تفکیک زیر حوزه ها 29

جدول 2-3-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T1 ) 31

جدول 2-4-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T2 ) 32

جدول 2-5- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T3 ) 34

جدول 2-6-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T4 ) 35

جدول  2-7- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T5 ) 37

جدول  2-8- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T6 ) 38

جدول 2-9- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T7 ) 40

جدول  2-10- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T8 ) 41

جدول 2-11-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T9 ) 43

جدول 2-12-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T10 ) 44

جدول  2-13- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T11 ) 46

جدول 2-14-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T12 ) 47

جدول  2- 15- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T13 ) 49

جدول 2-16-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T14 ) 50

جدول 2-17-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T15) 52

جدول 2-18-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T16) 53

جدول 2-19-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T17) 55

جدول 2-20-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T18) 56

جدول 2-21-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T19) 58

جدول 2-22-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T20) 59

جدول 2-23-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T21) 60

جدول 2-24-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T22) 62

جدول 2-25-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T23) 64

جدول 2-26-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T24) 65

جدول 2-27-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T25) 67

جدول 2-28-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T26) 68

جدول 2-29-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T27) 69

جدول 2-30-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T28) 71

جدول 2-31-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T29) 73

جدول 2-32-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T30) 74

جدول 2-33-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T31) 76

جدول 2-34-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T32) 77

جدول 2-35-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T33) 79

جدول 2-36-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T34) 80

جدول 2-37-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T35) 82

جدول 2-38-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T36) 83

جدول 2-39-  توزیع کلاس های ارتفاعی کل حوزه ( T) 84

جدول2-40-  مشخصات توپوگرافی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 87

جدول (2-41) توزیع کلاس های شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیرحوزه ها 89

جدول 2-42-  شیب متوسط وزنی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکیک زیر حوزه ها 91

جدول 2-43-  توزیع طبقات جهات جغرافیایی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 93

جدول 2-44 – خصوصیات مربوط به رتبه‌بندی  آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 95

جدول 2-45- زمان تمرکز حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 99

جدول 2-46 –  شیب خالص و ناخالص  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکیک زیر حوزه ها 112

جدول 2-47-  مقادیر تراکم زهکشی  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 113

جدول 2-48 –  مقادیر ضریب فشردگی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 114

جدول 2-49-  مقادیر ضریب شکل  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 115

جدول 2-50-  مقادیر طول و عرض مستطیل معادل  حوزه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 116

جدول 3-1 مشخصات فیزیوگرافی و اقلیمی زیر حوزهای حوزه آبخیز شیرین آب 122

جدول شماره3- 2-  کاربری اراضی در حال حاضر در حوزه آبخیز 125

جدول شماره3-3- وسعت و نسبت مساحت هر تیپ نسبت به تیپهای گیاهی و کل عرصه 125

جدول 4-1- نام و مشخصات تعدادی از مدل های موجود مورد استفاده در برآورد فرسایش و رسوب 139

جدول4-2- مساحت و نوع رخساره های فر سایشی در حو زهای آبخیز شیرین آب 147

 1- مقدمه:

    فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و وضعیت مورفولوژی آبخیز یک حوزه است که اثر تعیین کننده‌ای بر خصوصیات هیدرولوژی و رژیم آبی آن دارد. آگاهی به خصوصیات فیزیوگرافی یک حوزه با داشتن اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می‌تواند تصویر نسبتاً دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوزه بدست دهد.خصوصیات فیزیوگرافی حوزه‌ها نه فقط بطور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها و از جمله میزان تولیدآبی سالانه، حجم سیلابها، شدت فرسایش خاک و میزان رسوب تولیدی اثر می‌گذارد بلکه بطور غیر مستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی به میزان زیادی رژیم آبی حوزه آبخیز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.پاره‌ای از خصوصیات فیزیوگرافی از جمله ارتفاع، شیب و جهت شیب می‌توانند بسیاری از عوامل آب و هوایی نظیر درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوی سالانه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و بطور کلی موجب پیدایش انواع مختلف آب و هوای موضعی و یا حتی منطقه‌ای شوند از اینرو لازم است که در مطالعات سدسازی یک حوزه فبل از هر چیز خصوصیات فیزیوگرافی آن، مورد مطالعه قرار گیرد.

این مطالعه به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات کنترل سیلاب و با بهره گرفتن از قابلیتهای  سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است.

 1-2-  موقعیت و وسعت

کیلومتری شمال شرق شهرستان  دزفول، در محدوده جغرافیایی
² 27 ¢ 24° 32   تا ² 43 ¢ 39° 32 درجه عرض شمالی  و ² 22 ¢ 36° 48 تا ² 35 ¢ 55° 48  درجه طول شرقی واقع گردیده است. از شمال به حوزه آبریز سد دز از جنوب به دشت گتوند از شرق به حوزه آبریزرودخانه شور و از غرب  به حوزه آبریز رود گلال تابیران محدود می‌گردد. مساحت کل منطقه 01/380 کیلومتر مربع می باشد.شکل شماره (1-1) موقعیت منطقه را نسبت به  استان خوزستان و شکل شماره     (2-2) راه های دسترسی به منطقه را نشان می دهند.

تعداد صفحه :186

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***