دانلود پایان نامه درباره دینامیکی

دانلود پایان نامه

تغییر مکان، سرعت و شتاب یکسان در زمان واحد هستند ( چون طول موج زلزله بزرگ است )؛ آب تراکم‌پذیر خطی است؛ اثر امواج سطحی در نظر گرفته نمی‌شود و سایر فرضیات همانند فرضیات فصل اول می باشد.
وسترگارد با استفاده از تعادل نیرو های دینامیکی روی یک المان کوچک و روابط تنش-کرنش و کرنش- تغییر مکان به طور مستقیم، پاسخ زیر را برای فشار

پاسخی بگذارید