دانلود پایان نامه درباره دینامیکی

دانلود پایان نامه

فشار روی دیواره سد

(۳-۴)

که در آن ضریبی است که در سیستم آحاد انگلیسی به شرح زیر می‌باشد:
(۳-۵)

وسترگارد برای درک بهتر از رفتار هیدرودینامیکی سیال، آن را با جرمی ثابت از سیال که به همراه سد نوسان می‌کند، جایگزین کرد. مقدار این جرم افزوده را می‌توان از فرمول تقریبی (۳-۴) بدست آورد که به صورت سهمی خواهد

پاسخی بگذارید