دانلود پایان نامه درباره دینامیکی

دانلود پایان نامه

و در صورتی که فرکانس بارگذاری نزدیک به فرکانس طیبعی پایه مخزن باشد، فشار هیدرودینامیکی بسیار بیش از مقداری که رابطه فوق بدست می‌دهد خواهد بود و یا به عبارت دیگر روش جرم افزوده در محدوده‌ای از فرکانس‌های بارگذاری کاربرد دارد که تأثیر تراکم‌پذیری سیال بر پاسخ هیدرودینامیک آن ناچیز باشد و سیال پاسخی همانند سیال تراکم ناپذیر با

پاسخی بگذارید