دانلود پایان نامه درباره روشهایی، بردند.، لاگرانژی،

دانلود پایان نامه

روش لاگرانژی و محیط سیال با روش اویلری مدل می شود، لذا دستگاه معادلات بصورت ناپیوسته خواهد بود.

فصـل سوم
نگرشی بر مطالعات
انجام شده

۳-۱- مقدمه
روش‌های تحلیلی اولین روشهایی بودند که محققین برای حل مسأله تحلیل سد و مخزن تحت اثر زلزله بکار بردند. در این نوع روشها ابتدا

پاسخی بگذارید