دانلود پایان نامه درباره صلب، زلزله،، می‌باشند؛، شکلها

دانلود پایان نامه

وی در نظر گرفت، با توجه شکل (۳-۱) به شرح زیر می‌باشد.

شکل (۳-۱): مدل سد و مخزن به کار رفته توسط وسترگارد

سد با دیوار قائم و صلب می‌باشد؛ کف مخزن افقی و صلب است؛ شتاب زمین افقی و هارمونیک و از رابطه تبعیت می‌کند که در آن ضریب زلزله، g شتاب ثقل زمین و پریود تحریک می‌باشند؛ تغییر شکلها کوچک هستند؛ تمام نقاط پی دارای

پاسخی بگذارید