دانلود پایان نامه درباره لاگرانژی، کلی،، کاراترین، شود]۲[.

دانلود پایان نامه

می توان از روش های تفاضل محدود، اجزا محدود و حتی اجزای نامحدود نام برد. در این قسمت خلاصه ای از دو دیدگاه اویلری و لاگرانژی در حل عددی اجزا محدود سیستم سد- مخزن ارائه می شود]۲[. در حالت کلی، روش های عددی کاراترین روش ها برای حل مسائل با مقدار مرزی می باشند.
۲-۴-۳-۱- روش لاگرانژی
در این روش، سرگذشت یک ذره در طول زمان مورد

پاسخی بگذارید