دانلود پایان نامه درباره هارمونیک، (۳-۱۱)، است[۱]:، (۳-۱۲)

دانلود پایان نامه

اساس تابع پتانسیل سرعت به صورت زیر است[۱]:
(۳-۱۱)

(۳-۱۲)

(۳-۱۳)

(۳-۱۴)

(۳-۱۵)

به دو روش می‌توان مساله فوق را با فرضیات در نظر گرفته شده حل نمود. یک روش استفاده از پاسخ فرکانس مختلط با انتگرال فوریه است که برای سیستمهای خطی که تحت اثر تحریک هارمونیک یکنواخت قرار دارند قابل استفاده است و روش دوم پاسخ ضربه به

پاسخی بگذارید