دانلود پایان نامه درباره همکاران[۱۷]، بوستامانته، کوتاهتر،، مخزن،

دانلود پایان نامه

بوستامانته و همکاران[۱۷] اثر طول مخزن برای بازه‌ای از پریودهای تحریک عریض‌تر از بازه‌های بررسی شده قبلی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که برای پریودهای تحریک بزرگتر از پریود طبیعی مخزن، اثر طول مخزن ناچیز است ولی برای پریودهای کوتاهتر، طول نقش مهمی را در حرکت هارمونیک بازی می‌کند.
همچنین بوستامانته و همکاران[۱۷] اثر

پاسخی بگذارید