دانلود پایان نامه درباره چوپرا، وستردگارد، می‌باشند،، قطبی۱،

دانلود پایان نامه

استوانه‌ای را برای حرکت هارمونیک زمین ارائه کرد. وی با بکارگیری مختصات قطبی۱، تحلیل را به شیوه بسیار ساده‌ای ارائه نمود.

۳-۴- نتایج کار چوپرا
۳-۴-۱-پاسخ به حرکت افقی زمین
چوپرا [۱] پاسخ سد تحت اثر شتاب افقی و قائم زمین با مقدار دلخواه را ارائه نمود. فرضیات در نظر گرفته شده توسط وی مشابه فرضیات وستردگارد می‌باشند، با این

پاسخی بگذارید