دانلود پایان نامه درباره (۳-۲۴)، t=0، گردد،، فرکانس‌های

دانلود پایان نامه

آن کمترین مقدار n است بطوریکه باشد.
معادلات (۳-۲۳) و (۳-۲۴) برابر خواهند بود اگر و یا باشد زیرا در آن صورت قسمت از معادله (۳-۲۴) حذف خواهد شد. در شکل (۳-۴) این نتایج در لحظه t=0 در مکان های مختلف نشان داده شده است.
همانطور که در شکل(۳-۴)مشاهده می گردد، واضح است که جواب وسترگارد فقط برای فرکانس‌های تحریک کمتر از فرکانس

پاسخی بگذارید