دانلود پایان نامه درمورد آلودگیهای، پستان:، میکروبهاست.، میشود،

دانلود پایان نامه

ثانویه شیر: آلودگیهایی که از هنگام خروج شیر از پستان حیوان شیرده تا زمان مصرف آن ممکن است ایجاد شود، آلودگیهای ثانویه نامیده میشود، شیر از هنگام تولید تا مصرف دائما در تماس با میکروبهاست.
عواملی را که می توان در ایجاد آلودگیهای ثانویه شیر می توان نام برد عبارتند از:
– باقی ماندن شیر در پستان: هر چه مدت زمانیکه شیر در پستان می

پاسخی بگذارید