دانلود پایان نامه درمورد آلودگیهای، ۱-۲-۱-۱-، استانیلوکوک، ۱-۲-۱-

دانلود پایان نامه

گرم
در تست منفی
استانیلوکوک اورئوس

۱-۲-۱- اپیدمیولوژی آلودگیهای میکروبی بستنی
منابع آلودگیهای میکروبی بستنی شامل دو دسته می باشد:
– آلودگیهای اولیه بستنی
– آلودگیهای ثانویه بستنی

۱-۲-۱-۱- آلودگیهای اولیه بستنی
موادیکه در ترکیب بستنی بکار می روند هر کدام می توانند راه ورود آلودگی به بستنی را فراهم کنند این مواد

پاسخی بگذارید