دانلود پایان نامه درمورد استافیلوکوک، انتروتوکسین، مسمومیت، شیرآلوده

دانلود پایان نامه

استافیولوکوک اورئوس میباشد و این امر در آلوده کردن شیر بسیار مهم است.
اگر چنین شیرهایی بطور خام مصرف شوند یا برای تهیه فرآورده های شیر مورد استفاده قرار گیرند احتمال بروز مسمومیت غذایی را زیاد خواهد کرد و اگر تعداد استافیلوکوک ها زیاد بوده و انتروتوکسین تولید نمایند، حتی اگر اعمال حرارتی کافی نیز بر روی شیرآلوده صورت گیرد به علت

پاسخی بگذارید