دانلود پایان نامه درمورد خامه، خامه:، میکروبها، کریم،

دانلود پایان نامه

زیادی که دارد از رشد بسیاری از میکروبها جلوگیری می کند. ( کریم، ۱۳۸۰)

ج) آلودگی خامه: آلودگی خامه را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
– آلودگی اولیه خامه: که میکروبها مستقیما از شیر آلوده وارد خامه می گردند.
– آلودگی ثانویه خامه: از مرحله تولید خامه تا مصرف آن در بستنی می باشد. اگر خامه به طریق سنتی تهیه شود عواملی مانند آلوده

پاسخی بگذارید