دانلود پایان نامه درمورد صافیهای، باکتریولوژیکی، استاندارد، نگردد.

دانلود پایان نامه

گرفت، اگر بستنی در محل سرباز تهیه شود یا اینکه سرباز به فروش برسد، مسلماً گرد و خاک در آن نفوذ یافته و موجب آلودگی آن می شود، در ضمن هوایی که در بستنی برای ازدیاد حجم در حد استاندارد استفاده می شود باید از صافیهای باکتریولوژیکی عبور داده شود تا موجب آلوده کردن بستنی نگردد.
در کل می توان گفت که آلودگی ثانویه در بستنی نسبت به

پاسخی بگذارید