دانلود پایان نامه درمورد عوامل خطر

دانلود پایان نامه

کند.
آب می تواند ناقل میکروب ها و انگلهای مختلفی باشد. میکروبهای بیماریزایی که از نظر بهداشت مهم هستند و ازاین طریق منتقل می گردند. عبارتند از : باسیلهای حصبه مثل سالمونلا تیفی و پاراتیفی که در اپیدمیهایی که بوسیله آب ایجاد گردید عوامل خطرناک بوده اند , شیگلاها، ویبریوکلره و غیره. (کریم، ۱۳۸۰ و رابینسون، ۱۹۹۰)
۱-۲-۱-۲-

پاسخی بگذارید