دانلود پایان نامه درمورد مسمومیت، شکر:، بستنی،، ۲۵۵-۲۰

دانلود پایان نامه

از آلودگیهای ثانویه شیر به انسان سرایت می کند عبارتند از: حصبه، سالمونلوز، شیگلوز، مسمومیت ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس، مسمومیت غذایی با استافیلوکوک اورئوس. (چئورون۴۳، ۲۰۰۷)

ب) آلودگی شکر: از بین منابع آلوده کننده بستنی، شکر اهمیت کمتری دارد و حاوی مقدار کمی باکتری است. تعداد میکروبهای موجود در شکر بین ۲۵۵-۲۰ ذکر کرده

پاسخی بگذارید