دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

مواد غذایی شده، موجب آلودگی محیط می گردند از این رو باید از تماس این قبیل افراد با مواد غذایی جلوگیری شود. (حق شناس، ۱۳۷۰)
میکروبها می توانند از طریق مواد خام آلوده، کارکنان مراکز تهیه و فروش مواد غذایی موجب آلودگی مواد غذایی شوند، این عوامل می توانند سالمونلاها و استافیلوکوک اورئوس باشند. باکتری عامل مسمومیت غذایی استافیلوکوکی

پاسخی بگذارید