دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

بخصوص در مورد بستنی به فاکتورهای مختلفی که با یکدیگر مرتبط می باشند، بستگی دارد. انتقال آلودگی توسط انسان یا حیوان انجام میشود. برای مبارزه با هر گونه آلودگی در مواد غذایی باید پیش از آنکه عامل آلودگی وارد غذا گردد با آن مبارزه نمود که برای انجام این امر اقدامات زیر ضروری می باشد:
۱- دقت در بهداشت کارگران: مهمترین امر در بهداشت

پاسخی بگذارید