دانلود پایان نامه درمورد میکروبهای، باشد.(، کریم،، ۱۳۸۰)

دانلود پایان نامه

مبتلایان به بیماری ناشی از سالمونلا بعد از بهبودی نیز باکتری را تا مدتی دفع می‎کنند، تماس اینگونه افراد بدون رعایت بهداشت با بستنی می تواند بسیار خطرناک باشد.( کریم، ۱۳۸۰)
همچنین میکروبهای دیگر نیز از طریق کارگران آلوده می توانند وارد بستنی گردد مانند اشریشیا کلی، شیگلاها، کلستریدیوم پرفرینجنس و مخصوصا استافیلوکوکها و

پاسخی بگذارید