دانلود پایان نامه درمورد گردد،، ترشحات، ، یابد،

دانلود پایان نامه

باشند. در مرحله سفت کردن بستنی که تلاش زیادی توسط کارگر اعمال می گردد، می تواند ترشحات بدن کارگر وارد بستنی شود و لباس فروشندگان بستنی نیز اگر با آن تماس یابد، باز می تواند راه ورود میکروب به بستنی شود، نکته با اهمیت در این است که اگر چنین افرادی خود بیمار باشند، می توانند منشا یک همه گیری از طریق غذاهای آلوده گردند. مثلا

پاسخی بگذارید