دانلود پایان نامه درمورد یخچال، مسعود۴۵،، ۱۹۸۹)، هوا:

دانلود پایان نامه

حالت میکروبها به شدت زیاد میشوند و این بستنی ها را برای اینکه قابل استفاده باشند، باید یکبار دیگر حرارت داد و سپس منجمد کنند. شستشوی یخچال یکی از اقدامات مهم است و از تعداد میکروارگانیسم، در داخل یخچال می کاهد.( مسعود۴۵، ۱۹۸۹)

– هوا:
هوا آنچنان در بستنی ایجاد آلودگی نمیکند، ولی بعنوان یک منبع آلودگی آن را می توان در نظر

پاسخی بگذارید