دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره دانشجویان دختر

ریزی
472/0
8
016/0
مرورذهنی
425/0
10
039/0
کنترل ونظارت
552/0
8
003/0
ارزشیابی
584/0
6
008/0
سازمان دهی
518/0
4
035/0
با توجه به ضرایب بدست آمده ضریب تطابق کندال برای همه مولفه ها معنادار بود که نشان دهنده روائی محتوائی مولفه هاست. همچنین برای بررسی سوال ها و پاسخ دانشجویان به سوال ها و وارسی مولفه های تست 42 سوالی در یک نمونه 30 نفری که معرف جامعه پژوهش باشد اجرا شد. روش آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار عاملهای این پرسشنامه استفاده شد. میانگین و انحراف استاندارد سؤالات در جدول 3-4 آمده است.
جدول 3-4 میانگین وانحراف استاندارد سؤالات
انحراف استاندارد
میانگین
سوال ها
669/0
03/3
1
960/0
90/2
2
817/0
23/3
3
890/0
97/2
4
022/1
30/2
5
029/1
10/3
6
819/0
13/3
7
390/0
63/0
8
714/0
80/1
9
907/0
93/2
10
817/0
23/3
11
928/0
63/2
12
437/0
87/0
13
973/0
87/2
14
006/1
77/2
15
017/1
00/3
16
922/0
67/2
17
050/1
00/3
18
066/1
63/2
19
ادامه جدول 4-3
میانگین وانحراف استاندارد سؤالات
انحراف استاندارد
میانگین
سوال ها
900/0
47/2
20
502/0
89/3
21
858/0
23/3
22
887/0
80/2
23
890/0
63/2
24
691/0
27/3
25
699/0
17/3
26
074/1
13/3
27
669/0
37/3
28
874/0
83/2
29
845/0
10/3
30
006/1
23/2
31
959/0
67/2
32
020/1
83/2
33
022/1
70/2
34
947/0
00/3
35
910/0
00/3
36
980/0
73/2
37
759/0
90/2
38
008/1
53/2
39
868/0
93/2
40
006/1
77/2
41
610/0
80/2
42
همه سوالها دارای میانگین و انحراف استاندارد مناسبی بود به جز سوالهای 8 (میانگین برابر 63/0) و 13 (میانگین برابر 87/0) و 21 (میانگین برابر 89/3) که ادبیات این سوالها تغییر داده شد و به شکل زیر نوشته شد.
«سوال8» قبل از مطالعه، هدف از مطالعه را برای خود مشخص می کنم .
«سوال13» در هنگام مطالعه استراحت های کوتاهی دارم.
«سوال21» برای یادگیری مفید نیاز دارم که از دیگران کمک بگیرم.
میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب آلفا برای هر یک از مولفه ها درجدول 3-5 نشان داده شده است.
جدول 3-5
میانگین و انحراف استاندارد وضرایب آلفای کرونباخ
مولفه ها
میانگین
انحراف استاندارد
ضرایب آلفا
تعدادسوال
برنامه ریزی
568/2
800/0
744/0
9
مرورذهنی
860/2
853/0
822/0
11
کنترل ونظارت
694/2
020/1
711/0
9
ارزشیابی
714/2
911/0
682/0
7
سازمان دهی
952/2
885/0
650/0
5
ضریب آلفا برای مولفه مرورذهنی 822/0 بیشتر از بقیه بود و ضریب آلفا برای مولفه سازمان دهی 650/0 کمتر از بقیه بود، چون این ضرایب برای نمونه 30 نفری بدست آمد. چون نمونه این پژوهش 1000نفر است، بنابراین ضرایب آلفای بدست آمده برای نمونه 30نفری قابل قبول است.
ب: تست انگیزه پیشرفت
برای سنجش انگیزه پیشرفت از تست هرمنس (1970) که توسط هومن و عسگری (1379) مورد تجدید نظر قرارگرفته استفاده شد. هرمنس (1970) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت این پرسشنامه را ساخته است. هرمنس برای نوشتن سئوالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا را از افراد با انگیزه پیشرفت پائین، متمایز می کند و از بررسی تحقیقات قبلی بدست آورده است، به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سئوالات برگزیده است. ابتدا وی 92 سئوال را برای پرسشنامه تهیه کرد، و در نهایت بر اساس ضریب اعتبار تعداد سئوالها را کاهش داده است. ده ویژگی که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد با نیاز به پیشرفت پائین متمایز می کند و به عنوان مبنایی برای نوشتن سئوالات پرسشنامه استفاده شده دارای ویژگی های زیر است.
1- سطح آرزوی بالا 2- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا 3- مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط 4- تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام 5- ادراک پویا از زمان یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهد 6- آینده نگری 7- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست یا همکار 8- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار 9- کاری را به خوبی انجام دادن 10- رفتار ریسک کردن پائین ( لازم به ذکر است که پرسشنامه 39 سوالی هیچ سوالی را در رابطه با این ویژگی آخر ندارد. به این ترتیب پرسشنامه براساس 9 ویژگی فوق تدوین شده است.) پرسشنامه دارای 39 جمله بود که هومن و عسگری 11 پرسش به آن اضافه کردند. پژوهشگران مذکورضریب همگونی تست را در نمونه 1073نفری دانش آموزان803/0 و باتحلیل عاملی مواد این پرسشنامه هفت عامل(داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، ادراک پویا از زمان، فرصت جویی، سخت کوشی، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی بالا، آینده نگری) بدست آوردند سئوالات پرسشنامه به صورت 39 جمله ناتمام بیان شده و به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است.به این گزینه ها برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد نمره تعلق می گیرد. نمره گذاری سوالها با توجه به ویژگیهای نه گانه که سوالات بر اساس آنها نوشته شده عبارت است از، سئوالات 1 ، 4 ، 9 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 20 ، 27 و 28 به صورت الف (1) – ب (2) – ج (3) – د (4) و سوالات 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 3
9 به صورت الف (4) – ب (3) – ج (2) – د (1) نمره گذاری می شود. نمرات بالایی که از مجموع سئوالات بدست می آید نشان دهنده وجود انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پائین بیانگر انگیزه پیشرفت پائین است. در این پژوهش یک سوال که در مورد قبولی کنکور بود. با توجه به این که نمونه مورد بررسی پژوهش دانشجویان بودند، حذف شد و روی بقیه سوال ها هم تغییر اندکی داده شد. به این ترتیب که کلمات مدرسه به دانشگاه و کلمات معلم به استاد تغییر یافت. این پژوهش به محاسبه ضرایب اعتبار پرسشنامه و مقیاسهای آن در جامعه دانشجویان ؛ اعمال اصلاح گویه ها در صورت لزوم؛ برآورد روائی سازه با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی و استخراج و نامگذاری عامل های این پرسشنامه می پردازد. قابل ذکر است که این پرسشنامه قبلا درجامعه دانش آموزان مورد بررسی قرارگرفته و در این پژوهش، در جامعه دانشجویان بررسی می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
از آن جا که روش تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سئوالات پژوهش انتخاب می شود و سئوالات پژوهش حاضر به موارد : رابطه بین مهارت شناختی و فراشناختی دانشجویان و انگیزه پیشرفت آن ها، بررسی اعتبارو روایی آزمون پژوهشگر ساخته مهارت های شناختی و فراشناختی، محاسبه اعتبار و روایی آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس(1970) که توسط هومن و عسگری (1379) مورد تجدید نظر قرارگرفته، مقایسه مهارتهای دو گروه دانشجویان دختر و پسر و هم چنین مقایسه مهارت های دانشجویان درسنین مختلف، اختصاص داشتند. برحسب مورد از آزمون های زیربهره گرفته شد:
1) محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به منظور برآورد ضرایب اعتبار
2) تحلیل عاملی اکتشافی به منظورتعیین عامل های سازنده پرسشنامه
3) تحلیل رگرسیون چندمتغیری بمنظور پیش بینی انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارتهای شناختی و فراشناختی
4) آزمون کروسکال – والیس به منظور بررسی مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان در سنین مختلف
5)ضریب همبستگی پیرسون به منظوربررسی رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت
6)- تحلیل واریانس چند متغیری به منظوربررسی مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان دختر و پسر
فصل چهارم

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *