دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

بین میانگین سود هر سهم در صنایع مختلف تفاوتی وجود ندارد.

حداقل یکی از میانگین ها با سایر میانگین ها تفاوت دارد.

نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول (4-15) ذکر گردیده می باشد:

 

(جدول 4-15) نتایج آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی (4-1) برای دوره 1390-1386

سطح معنی داری F میانگین توان های دوم درجه آزادی مجموع توان های دوم منبع تغییرات

به مقصود آزمون معنی دار بودن تحلیل واریانس و مطالعه صحت و سقم ادعای عدم تساوی نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف، فرضیه صفر و فرضیه مقابل بشرح زیر خواهد بود:

 

بین میانگین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف تفاوتی وجود ندارد.

حداقل یکی از میانگین ها با سایر میانگین ها تفاوت دارد.

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول (4-17) ذکر گردیده می باشد:

(جدول 4-17) نتایج آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی (4-2) برای دوره 1390-1386

سطح معنی داری F میانگین توان های دوم درجه آزادی مجموع توان های دوم منبع تغییرات
0.000 14.765 0.372 2 0.754 بین گروه
0.025 267 6.734 درون گروه
269 7.478 کل

 

همانطور که از نتایج جدول مشخص شده می باشد ادعای وجود تفاوت معنی دار بین نسبت اهرم مالی را در صنایع مختلف، می توان پذیرفت. برای مقایسه بین گروه های مختلف (صنایع مختلف) همانند فرضیه فرعی (4-1) از آزمون های پس از تجربه بهره گیری می گردد. آزمون مورد بهره گیری در این قسمت نیز آزمون LSD  می باشد. نتایج آزمون بشرح جدول زیر می باشد:

 

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1