پایان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:…………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………… 3

1-2)بیان مساله……………………………… 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:…………….. 6

1-4) اهداف تحقیق…………………………. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق……………….. 7

1-6) فرضیه ها…………………………….. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی………………. 8

1-7-1)اثربخشی سازمانی:………………… 8

1-7-2) آموزش مهارت:………………….. 9

1-7-3) فرایند مدیریت دانش:……………. 9

1-8) قلمرو تحقیق………………………… 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی………… 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی…………………. 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی……….. 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی……….. 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی…. 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی………………………………… 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی…………………………. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی……… 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی………………………………………… 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی……………………….. 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 26

2-2- بخش دوم: مدیریت دانش…………… 26

2-2-1) دانش ومدیریت دانش………….. 26

2-2-2) مفهوم داده ، اطلاعات و دانش….. 27

2-2-3) سازمان های دانش بنیان………… 29

2-2-4) ویژگی های عملی دانش………… 32

2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش34

2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش:. 35

2-2-7) فرایند تبدیل دانش :……………. 36

2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش :……… 38

2-2-9) اهداف مدیریت دانش :…………. 39

2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش:………………………….. 40

2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه………… 40

2-3-1) مقدمه………………………….. 40

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی…………. 41

2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش……… 45

2-3-4) سبکهای یادگیری………………. 47

2-3-5) آموزش ضمن خدمت………….. 49

2-3-6) الگوی جامع آموزش……………. 50

2-3-7) مزایای آموزش…………………. 51

2-3-8) کارکردهای آموزش…………….. 52

2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی………………………………………… 53

2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی………….. 55

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق………….. 56

2-4-1- تحقیقات داخلی:………………. 56

2-4-2- تحقیقات خارجی:……………… 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………….. 60

3-2) روش تحقیق………………………… 60

3-3) جامعه و نمونه ی آماری……………… 60

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…. 62

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……… 62

3-5-1) روایی………………………….. 62

3-5-2) پایایی………………………….. 63

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………….. 66

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق…………….. 67

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق….. 71

4-4) بررسی مدل تحقیق………………….. 71

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق……. 72

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق……………. 80

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی….. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………….. 85

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………… 85

5-3) نتایج آمار استنباطی………………….. 88

5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:…………………… 88

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق.. 89

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………. 91

5-7)محدودیت های تحقیق حاضر…………. 91

منابع و مآخذ……………………………… 92

ضمائم…………………………………… 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول2-1) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، 1382)……………………………………….. 17

جدول 2-2)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،1390)……………… 32

جدول 2-3)تعاریف مدیریت دانش(انصاری رنانی وقاسمی نامقی،1388)………………………… 35

جدول3-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیروابسته تحقیق در مرحله  پیش آزمون…… 61

جدول3-2)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه.. 62

جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق………………………………………… 63

جدول4-1) توصیف متغیر آموزش مهارت…… 67

جدول4-2) توصیف متغیر اثربخشی…………. 68

جدول4-3) توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش                                                             69

جدول4-4) توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش 70

جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق……………………………… 71

جدول 4-6) علایم به کار رفته در مدل………. 71

جدول 4-7) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده………………………………………….. 74

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت………. 77

جدول 4-9) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش… 80

جدول4-10) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…….. 80

جدول4-11) آزمون رگرسیون سلسله چند گانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی. 81

جدول4-12) آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………. 82

جدول 5-1) جدول تفکیکی سوالات آموزش مهارت……………………………………….. 85

جدول 5-2) جدول تفکیکی سوالات فرایند مدیریت دانش……………………………….. 86

جدول5-3) جدول تفکیکی سوالات اثربخشی سازمانی………………………………………. 87

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر آموزش مهارت… 67

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر اثربخشی………. 68

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر فرایند مدیریت دانش                                                             69

نمودار4-4) نمودار راداری ابعاد فرایند مدیریت دانش…………………………………………. 70

نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت استاندارد………………….. 72

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت اعداد معنی داری…………. 73

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت استاندارد…………………… 75

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت اعداد معنی داری…………… 76

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت استاندارد…………… 78

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت اعداد معنی داری…… 79


فهرست اشکال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل 1-1)مدل تحلیلی Abd Rahmanet al ,2013) )………………………………………. 7

شکل 2-1) چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی (رابینز، 1385: 73)………… 25

شکل 2-2) مدل روابط داده ، اطلاعات و دانش بویست(واعظی و مسلمی، 1388)……………. 28

شکل 2-3) مدل عمومی مدیریت دانش……… 38

شکل2-4) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به وسیله ارزیابی عملکرد آنها (اسماعیل پور، 1391)                                                             43

شکل2-5) چرخه یادگیری و سبک های یادگیری (Kolb, 1984)……………………………….. 47

شکل2-6)مدل تحقیق ژنگ وهمکاران در سال 2010………………………………………… 57

شکل2-7)مدل تحقیق تارنو و همکاران در سال 2007………………………………………… 58

 


 

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی

Author: مدیر سایت