پایان نامه ارشد: رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی

تعاریف عملیاتی متغیرها

منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک تئوری و پیش بینی روشهای اندازه گیری آن است(خاکی،178،1387ص) .تعریف عملیاتی متغیرهای زیر به شرح زیر است:

الف) فرصت های فناوری: توسعه ی تئوری های اخیر در راهبرد، بر ایجاد سود و مزایای رقابتی تأکید می کند که از طریق توسعه ی منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل است، میسر می شود. فرصت های فناوری به توانایی و ظرفیت شرکت به دریافت و پاسخگویی به توسعه های فناوری در محیط اطرافشان، به عبارت دیگر، محیط خارج از شرکت توجه دارد (مارکوس[1]،1988)

ب) عدم اطمینان فناوری: عدم اطمینان فناوری ،به سرعت تغییر فناوری در محیط بازار اشاره دارد(کوهلی و جاورسکی،1993)

ج) آینده مداری: توجه به آینده به این معنی است که سازمان به استراتژی های آتی بیشتر از استراتژی های گذشته و کنونی توجه دارد(اسریوانسن[2] و همکاران،2000)

د) حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید: ما حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید را به صورت تلاش گروه مدیریت ارشد در زمینه تاکید بر اهمیت پاسخگویی به فناوری های جدید ،تعریف می کنیم(اسریوانسن و همکاران،2000)

ح) فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند(کویین[3]،1988)

1) فرهنگ بوروکراتیک: نظام بوروکراتیک بر نظم ،یکسانی،کارایی،یقینواطمینان،ثبات و کنترل تاکید دارد که بازتاب ارزش های درونی و رسمی می باشد(دشپند،فارلی و وبستر[4]،1993)

2)فرهنگ غیر بوروکراتیک:فرهنگ ادهوکراسی(غیر بوروکراتیک) بر انعطلاف پذیری ،ارزش قائل شده و به کارآفرینی ، خلاقیت و وقف پذیری تمایل دارد(دشپند،فارلی و وبستر،1993)

ز) عملکرد مالی: عملکرد سازمانی عبارتست از معیارهای بیرونی  اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در بر می گیرد .1.عملکرد مالی (سود ،بازده دارایی ، بازده سرمابه گذاری و…)2.عملکرد بازار(فروش،سهم بازار و …)3.بازده صاحبان سهام(بازده کل صاحبان سهام،ارزش افزوده اقتصادی و…). در اندازه گیری عملکرد سازمانی صاحب نطران تفاوت اساسی بین شاخص های مبتنی یر بازار و شاخص های عملکرد مالی قائل شده اند .در نهایت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به تعریف اثر بخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد ،تعریف عملکرد مالی به صورت زیر خواهد بود:” درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید .”

در بعد عملیاتی،شاخص هایی همچون نرخ بازده دارایی(ROA[5])،بازده حقوق صاحبان سهام(ROE[6])،سود هر سهم([7]EPS)و سود تقسیمی هر سهم(DPS[8])و منابع و مصارف بانک ها برای سنجش عملکرد مالی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

در این پژوهش رابطه فرصت های فناوری با  عملکرد مالی با استفاده از سازه های ابزار پرسشنامه و براساس شاخص های آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید، فرهنگ سازمانی (بوروکراتیک یا غیربوروکراتیک)و عدم اطمینان فناوری که تأثیر مثبت روی فرصت های فناوری دارند، سنجیده می شود.

[1] Marcus,A.

[2] Srinivasan,R.

[3] Queen

[4] Deshpande,Farely,Webester

[5] Return on Assets

[6] Return on Equity

[7] Earning per Share

[8] Division earning Per Share

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

Author: مدیر سایت