روش های تدریس

تفکیک سن
سطح تحصیلات
توزیع نمونه ها از نظر سطح تحصیلات
متغیر
فراوانی
درصد
سطح تحصیلات
فوق دیپلم
47
30.3
لیسانس
103
66.5
فوق لیسانس
5
3.2
جمع
155
100
جدول (4-3 )و نمودار شماره 4-3 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر سطح تحصیلات نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 3/30 درصد از افراد نمونه دارای سطح تحصیلات فوق دیپلم ، 5/66 درصد از افراد نمونه سطح تحصیلات لیسانس و 2/3 درصد از افراد نیز دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس هستند.
نمودار (4-3) درصد نمونه آماری به تفکیک سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
توزیع نمونه ها از نظر رشته تحصیلی
متغیر
فراوانی
درصد
رشته تحصیلی
آموزش ابتدایی
105
67.7
مشاوره
22
14.2
الهیات
12
7.7
تربیت بدنی
8
5.2
ادبیات
5
3.2
علوم تجربی
2
1.3
سایر
1
.6
جمع
155
100
جدول (4-4)و نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر رشته تحصیلی نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 7/67 درصد از افراد نمونه از رشته تحصیلی آموزش ابتدایی هستند که بیشترین درصد وفراوانی را به خود اختصاص داده اند.
نمودار (4-4) درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی
سابقه خدمت
توزیع نمونه ها از نظر سابقه خدمت
متغیر
فراوانی
درصد
سابقه خدمت
1 تا 5 سال
16
10.3
6 تا 10 سال
31
20.0
11 تا 15 سال
31
25.2
16 تا 20 سال
33
21.3
21 تا 25 سال
22
14.2
26 تا 30 سال
14
9.0
جمع
155
100
جدول (4-5 )و نمودار شماره 4-5 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر سابقه خدمت نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 2/25 درصد از افراد نمونه دارای سابقه خدمت بین 11 تا 15 سال ، هستند. که بیشترین درصد و فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
نمودار (4-5) درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت
پست سازمانی
توزیع مدیران و آموزگاران از نظر پست سازمانی
متغیر
فراوانی
درصد
پست سازمانی
مدیر
30
19.4
آموزگار
125
80.6
جمع
155
100
جدول (4-6)و نمودار شماره 4-6 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر پست سازمانی نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 4/19 درصد از افراد نمونه را مدیران ، 6/80 درصد از افراد نمونه را آموزگاران تشکیل می دهند.
نمودار (4-6) درصد آموزگاران و دبیران به تفکیک پست سازمانی
دوره تخصصی گذرانده شده
توزیع مدیران و آموزگاران از نظر دوره تخصصی گذرانده شده
متغیر
فراوانی
درصد
دوره تخصصی گذرانده شده
مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی
14
9.0
دوره ارزشیابی کیفی- توصیفی
68
43.9
روش های تدریس درس تربیت بدنی
18
11.6
دوره روش تدریس در کلاس های چند پایه
55
35.5
جمع
155
100
جدول (4-7 )و نمودار شماره 4-7 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر دوره تخصصی گذرانده شده نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 9 درصد از افراد نمونه دوره تخصصی مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی، 9/43 درصد دوره ارزشیابی کیفی- توصیفی، 6/11 درصد روش های تدریس تربیت بدنی و 5/35 درصد نیز دوره روش تدریس در کلاس های چند پایه را گذرانده اند.
نمودار (4-7) درصد آموزگاران و دبیران به تفکیک دوره تخصصی گذرانده شده
شاخصه های توصیفی مولفه های جمعیت شناختی دانش آموزان
جنسیت دانش آموزان
توزیع دانش آموزان از نظر جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد
پست سازمانی
پسر
142
64.5
دختر
78
35.5
جمع
220
100
جدول (4-8 )و نمودار شماره 4-8 توزیع فراوانی دانش اموزان را از نظر جنسیت نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 5/35 درصد از دانش آموزان دختر ، 5/64 درصد از دانش آموزان پسر هستند.
نمودار (4-8) درصد دانش اموزان به تفکیک جنسیت
سن دانش آموزان
توزیع دانش آموزان از نظر سن
متغیر
فراوانی
درصد
سن
11 ساله
52
23.6
12 ساله
131
59.5
13 ساله
37
16.8
جمع
220
100
جدول(4-9 ) و نمودار شماره 4-9 توزیع فراوانی دانش اموزان را از نظر سن نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 6/23 درصد از دانش آموزان از سنین 11 ساله ، 5/59 درصد از دانش آموزان از سنین 12 ساله و 8/16 درصد نیز از سنین 13 ساله ها هستند.
نمودار (4-9) درصد دانش اموزان به تفکیک سن
پایه تحصیلی دانش آموزان
توزیع دانش آموزان از نظر پایه تحصیلی
متغیر
فراوانی
درصد
پایه تحصیلی
کلاس پنجم
127
57.7
کلاس ششم
93
42.3
جمع
220
100
جدول (4-10) و نمودار شماره 4-9 توزیع فراوانی دانش اموزان را از نظر پایه تحصیلی نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 7/57 درصد از دانش آموزان از پایه تحصیلی پنجم ، 3/42 درصد از دانش آموزان نیز از پایه تحصیلی ششم ابتدایی هستند.
نمودار (4-10) درصد دانش اموزان به تفکیک پایه تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد‬جواب‬به گویه‬های پرسشنامه‬پژوهش به تفکیک مولفه‬های مورد بررسی
دوره ی تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی”:
الف. آموزگاران
توزیع فراوانی و درصد پاسخ آموزگاران به گزینه‬های‬گویه‬های دوره‬تخصصی‬” ارزشیابی‬کیفی-‬توصیفی”
گویه
گزینه
1
2
3
4
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
4
4.9
18
22.2
3
3.7
کم
8
9.9
34
42.0
5
6.2
تا حدودی
11
13.6
20
24.7
15
18.5
10
12.3
زیاد
24
29.6
7
8.6
24
29.6
42
5
1.9
خیلی زیاد
34
42.0
2
2.5
34
42.0
29
35.8
گویه
گزینه
5
6
7
8
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
1
1.2
1
1.2
1
1.2
4
4.9
کم
12
14.8
1
1.2
17
21.0
8
9.9
تا حدودی
38
46.9
8
9.9
37
45.7
29
35.8
زیاد
30
37.0
44
54.3
26
32.1
28
34.6
خیلی زیاد
1
1.2
27
33.3
1
1.2
12
14.8
بر اساس‬نتایج جدول(4-11‬)‬بیشرین‬فراوانی و درصد پاسخ آموزگاران‬در پاسخ‬گویی به سوالات مطرح‬شده در مولفه‬دوره‬ تخصصی‬” ارزشیابی‬کیفی- توصیفی” در گویه‬های 1 و 3 به خیلی زیاد؛ در گویه 2 به گزینه کم‬؛ در گویه 4‬و‬6‬به گزینه زیاد‬؛ در گویه‬های 5، 7‬و 8 نیز به گزینه تا‬حدودی‬می‬باشد.
ب. دانش آموزان
توزیع فراوانی‬پاسخ دانش آموزان به‬گزینه‬های‬گویه‬های‬دوره تخصصی‬” ارزشیابی‬کیفی- توصیفی”
گویه
گزینه
1
2
3
4
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
4
1.8
78
35.5
4
1.8
1
.5
کم
28
12.7
45
20.5
15
6.8
5
2.3
تا حدودی
49
22.3
30
13.6
38
17.3
38
17.3
زیاد
55
25.0
25
11.4
53
24.1
41
18.6
خیلی زیاد
84
38.2
42
19.1
110
50.0
135
61.4
گویه
گزینه
5
6
7
8
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
2
.9
8
3.6
23
10.5
18
8.2
کم
8
3.6
36
16.4
37
16.8
44
20.0
تا حدودی
34
15.5
64
29.1
49
22.3
62
28.2
زیاد
65
29.5
72
32.7
53
24.1
54
24.5
خیلی زیاد
111
50.5
40
18.2
58
26.4
42
19.1
بر اساس نتایج جدول (4-12 ) بیشرین فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان در پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی” در گویه های 1 و 3 و 4 و 5 و 7 به خیلی زیاد؛ در گویه 2 به گزینه خیلی کم ؛ در گویه 6 به گزینه زیاد ؛ در گویه های 8 نیز به گزینه تا حدودی می باشد.
ج. مدیران
توزیع فراوانی پاسخ مدیران به گزینه‬های گویه‬های دوره تخصصی‬” ارزشیابی کیفی- توصیفی”
گویه
گزینه
1
2
3
4
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
4
13.3
1
3.3
کم
8
26.7
4
13.3
8
26.7
3
10.0
تا حدودی
8
26.7
3
10.0
5
16.7
10
33.3
زیاد
8
26.7
15
50.0
13
43.3
7
23.3
خیلی زیاد
2
6.7
7
23.3
4
13.3
10
33.3
بر اساس نتایج جدول(4-13 ) بیشرین فراوانی و درصد پاسخ مدیران در پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی” در گویه های 1 به گزینه کم، تا حدودی و زیاد؛ در گویه 2 به گزینه زیاد ؛ در گویه 3 به گزینه زیاد ؛ در گویه های 4 نیز به گزینه تا حدودی و خیلی زیاد می باشد.
دوره ” روش تدریس در کلاس های چند پایه ”
الف. آموزگاران چند پایه:
توزیع فراوانی و درصد پاسخ آموزگاران چند پایه به گزینه های گویه های دوره ی تخصصی ” روش تدریس در کلاس های چند پایه “
گویه
گزینه
1
2
3
4
5
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
1
3.3
2
6.7
9
30.0
10
33.3
کم
2
6.7
1
3.3
3
10.0
11
36.7
11
36.7
تا حدودی
6
20.0
5
16.7
12
40.0
4
13.3
6
20.0
زیاد
15
50.0
13
43.3
13
43.3
5
16.7
3
10.0
خیلی زیاد
7
23.3
10
33.3
2
6.7
1
3.3
بر اساس نتایج جدول (4-14 ) بیشرین فراوانی و درصد پاسخ آموزگاران چند پایه در پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” روش تدریس در کلاس های چند پایه ” در گویه های 1و 2 و 3 به گزینه زیاد؛ در گویه 4 و 5 نیز به گزینه کم می باشد.
ب. مدیران:
توزیع فراوانی و درصد پاسخ مدیران به گزینه های گویه های دوره ی تخصصی ” روش تدریس در کلاس های چند پایه “
گویه
گزینه
1
2
3
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
کم
1
3.3
1
3.3
تا حدودی
5
16.7
10
33.3
11
36.7
زیاد
15
50.0
9
30.0
7
23.3
خیلی زیاد
9
30.0
10
33.3
12
40.0
بر اساس نتایج جدول (4- 15 ) بیشرین فراوانی و درصد پاسخ مدیران در پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” روش تدریس در کلاس های چند پایه ” در گویه 1 به گزینه‬زیاد؛ در گویه 2 به گزینه تا حدودی و خیلی‬زیاد و در در گویه 3 به گزینه خیلی‬زیاد می‬باشد.
دوره ی تخصصی ” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی “
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان یک پایه به گزینه های گویه های دوره ی تخصصی ” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی “
گویه
گزینه
1
2
3
4
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
1
7.1
کم
2
14.3
1
7.1
1
7.1
تا حدودی
3
21.4
3
21.4
5
35.7
1
7.1
زیاد
5
35.7
3
21.4
4
28.6
7
50.0
خیلی زیاد
4
28.6
8
57.1
3
21.4
5
35.7
گویه
گزینه
5
6
7
8
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
1
7.1
کم
2
14.3
3
2
1.4
تا حدودی
1
7.1
2
14.3
2
14.3
زیاد
9
64.3
6
42.9
8
57.1
7
50.0
خیلی زیاد
4
28.6
4
28.6
7
50.0
بر اساس نتایج جدول (4-16 ) بیشرین فراوانی و درصد‬پاسخ معلمان‬یک‬پایه‬‬در پاسخ‬گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ” در گویه های 1 و 5 و 4 و 6 و 7 به گزینه زیاد؛ در گویه 2 به گزینه خیلی زیاد ؛ در گویه 8 به گزینه زیاد و خیلی زیاد ؛ در گویه های 3 نیز به گزینه تا حدودی می باشد.
دوره ی تخصصی ” روش های تدریس درس تربیت بدنی “:
الف. آموزگاران
توزیع فراوانی پاسخ آموزگاران به گزینه‬های گویه‬های دوره‬ تخصصی ” روش ‬تدریس درس تربیت بدنی “
گویه
گزینه
9
10
11
12
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خیلی کم
2
2.5
1
1.2
کم

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *