سطح معنادار

از خطای 05/0 کوچکتر است در نتیجه قصه‌درمانی همراه با نمایش خلاق بر عزت‌نفس اجتماعی کودکان اثر معناداری داشته و میزان این تاثیر 27/0 با توان آماری 77/0 بوده.
فرضیه فرعی دوم : قصه درمانی همراه با نمایش خلاق بر عزت‌نفس خانوادگی کودکان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر اجتماعی سطح معناداری (4/0=P) به دست آمده از خطای 05/0 بزرگتر است و ازنظر آماری معنادار نیست به عبارت دیگر متغیر مستقل (قصه درمانی همراه با نمایش خلاق) بر روی متغیر وابسته (عزت‌نفس خانوادگی) اثر نداشته است.
فرضیه فرعی سوم : قصه درمانی همراه با نمایش خلاق بر عزت‌نفس تحصیلی کودکان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت های فردی) در متغیر تحصیلی سطح معناداری (2/0=P ) به دست آمده از خطای 05/0 بزرگتر است و ازنظر آماری معنادار نیست به عبارت دیگر متغیر مستقل (قصه درمانی همراه با نمایش خلاق) بر متغیر وابسته (عزت‌نفس تحصیلی) تاثیر نداشته است.
فرضیه فرعی چهارم : قصه‌درمانی همراه با نمایش‌خلاق بر عزت‌نفس جسمی کودکان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر عزت‌نفس عمومی سطح معناداری (04/0=P ) به دست آمده از خطای 05/0 کوچکتر است در نتیجه می‌توان گفت قصه درمانی همراه با نمایش خلاق بر عزت‌نفس عمومی(جسمی) اثر معناداری داشته است و میزان این تاثیر 20/0 با توان آماری 70/0 بود.

جدول ‏810: مقایسه جفتی گروه‌ها در متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته
گروهها
میانگین
تفاوت میانگین بین گروهها
خطای انحراف استاندارد
سطح معناداری
عزت‌نفس کلی

آزمایش
13/27
51/4
51/1
006/0

کنترل
61/22

اجتماعی
آزمایش
86/9
55/2
87/0
007/0

کنترل
3/7

خانوادگی

آزمایش
46/4
07/0-
66/0
915/0

کنترل
53/4

تحصیلی
آزمایش
06/4
83/0
53/0
128/0

کنترل
23/3

جسمی
آزمایش
4/9
4/1
77/0
04/0

کنترل
8

با توجه به نتایج جدول فوق پس از حذف اثرات کوواریانس نتایج زیر به شرح ذیل می‌باشد.
در متغیر عزت‌نفس کلی تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش وکنترل معنادار بود (05/0>006/0=P).
در متغیر عزت‌نفس اجتماعی تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (05/0>007/0=P).
در متغیر عزت‌نفس خانوادگی تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار نبود (05/0 >915/0=P).
در متغیر عزت‌نفس تحصیلی تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار نبود (05/0 >128/0=P).
در متغیر عزت‌نفس جسمی تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار (05/0> 04/0=P).

9 فصل پنجم
10 بحث و نتیجه‌گیری

Author: mitra8--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *