پایان نامه روانشناسی در مورد عقده های حقارت و ریشه های آن

چون آنها در مواجهه با زندگی واقعی از نیروی تجهیز عاری اند و طبعاٌ تحمل شکست مختصری را هم ندارند ، دیر یا زود تمایلات انزواجویانه در آنها پدیدار می‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنین اغلب انحرافات جنسی ، اعتیاد ، بزهکاری و دیگر اختلالات منش ، همواره یک شمای فکری مشترک وجود دارد که طرح و ریشه ای در ناز پروردگی است .

( ادوان شولتز و سیدنی آلن شوالتز ، سید محمدی ، ۱۳۷۷ )

عقده برتری جویی

این عقده شامل گرایش به مبالغه در مهارتهای جسمی ، عقلی و اجتماعی است  چنین فردی به منظور فائق آمدن بر حقارتهای خود ،‌لاف زن ،‌متکبر ، خودپسند ، خود محور شده و به تحقیر دیگران گرایش دارد . همچنین وی خویشتن پذیری بسیار کمی دارد و تنها از طریق تحمیل به دیگران است که می‌تواند احساس مهم بودن کند . (هجل و زیگلر ، ۱۹۷۶ . عسگری )

در حالی که فروید ،[۱] معتقد بود که رفتار انسان بوسیله گذشته تعیین می‌شود یعنی بوسیله غرایز و تجربیات کودکی ، آدلر انگیزش [۲] انسان را بر حسب انتظارات برای آینده می دید . وی مدعی بود که ما نمی توانیم به غرایز یا تکانه های اولیه به عنوان اصل توجیهی متوسل شویم ، فقط هدف نهایی برتری یا کمال می‌تواند شخصیت و رفتار را تبیین کند . ( شولتز ، ۱۹۹۰ کریمی و همکاران )

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مفهوم غایت نگری خیالی آدلر ، گستره ای را آشکار می‌سازد که در آن بر جنبه غایت شناختی و هدف گرایی انگیزش انسان تأکید می‌شود . پس رفتار ما براساس ادارک مان از هدف خیالی زندگی خویش هدایت می‌شود . هر چند این هدفها در آینده وجود ندارد اما در ادراک کنونی از آینده به چشم می خورد و با وجود آن که هستی عینی ندارد اما تأثیرات بیشماری در جهت گیری زندگی ما اعمال می‌کنند . ( هجل و زیلگر ، ۱۹۷۶ ، عسگری )

سبک زندگی

سبک زندگی گسترش و پالایش مفهومی است که آدلر در تلاش برای یک هدف نهای بیان می‌کند به عبارت دیگر سبک زندگی اشاره به الگوی منحصر به فرد مصفات ،‌رفتارها و عادتهایی دارند که وقتی به همراه یکدیگر می آیند ،‌مسیر ویژه ما را که خود برای رسیدن به هدف زندگی ترسیم کرده ایم ، تعریف می‌کنند . الگوهای رفتاری که افراد برای جبران حقارتهای خود ترتیب داده اند ، بخشی از سبک زندگی آنها می‌شود . به نظر آدلر این سبک زندگی در سنین ۴ و ۵ سالگی به گونه بسیار محکمی شکل می گیرد ، سنی که پس از آن به گونه کلی در برابر تغییرات ، مقاومت صورت می گیرد . ( شولتز ، ۱۹۹۰ ، کریمی و همکاران )

  • به اعتقاد آدلر سبک زندگی توسط قدرت خلاق فرد رشد می‌کند . به عبارت دیگر هر کسی اختیار دارد تا آزادانه سبک زندگی خود را بیافریند ولی نهایتاٌ در قبال اینک چه کسی هستند و چگونه رفتار می‌کنند ، مسئولند . این قدرت خلاق فرد است که مسئولیت هدف زندگی او را دارد و شیوه تلاش وی را برای رسیدن به هدف تعیین می‌کند و در رشد علاقه اجتماعی او سهیم می‌شود . نیروی خلاق بر ادراک ، حافظه ، تخیل ، خیالپردازی و رویا نفوذ کرده و از انسان یک فرد آزاد و خود مختار می‌سازد . ( هجل و زیگلر ، ۱۹۷۶ ، عسگری )

آدلر ۲- « ما سرنوشت خود را در کنترل داریم نه اینکه قربانی آن باشیم ».

آدلر باور داشت که رابطه داشتن با دیگران ، اولین تکلیفی است که در زندگی با آن مواجه می شویم . سطح سازگاری اجتماعی ما ،‌که بخشی از سبک زندگی ماست بر برخورد ما با تمام مشکلات زندگی تأثیر می گذارد . پس مفهوم احساس تعاون یا علاقه اجتماعی بطور گسترده تر بصورت استعداد فطری فرد برای همکاری کردن با دیگران جهت دستیابی به هدفهای شخصی و اجتماعی تعریف می‌شود . ( استپانسکی ، ۱۹۸۳ ، به نقر از عسگری )

تکلیف کار

کار به عنوان مهمترین مسأله زندگی هر فرد ( حتی مهمتر از ازدواج ) ، از منظر روانشناسی تعریف می‌شود و به زعم جامعه شناسان نیز ، یک نیاز برای زندگی جمعی و ارزش گذاری اجتماعی است .

هیچ انسانی تا عاشق کارش نباشد ،‌موفق نمی شود . تصویری که نقاش از روی عشق صرف به هنرش خلق می‌کند ، بزرگترین شاهکار اوست . آثار هنرمندی که فقط برای امرار معاش کار می‌کند ، همواره فراموش می‌شود . ( اسکاول شین ، خوشدل ، ۱۳۷۴ )

Zigmudn freud

۴- motivation