عناصر مشترک در سازمان ها چه می باشد؟


  مینز برگ [1]معتقد است که در هر سازمانی پنج بخش اصلی وجود دارد و به شرح زیر تعریف شده اند:
1- بدنه اصلی سازمان :کارکنانی که در ارتباط باتولید محصولات و یا ارائه خدمات موسسه کارهای اصلی را انجام می دهند.
2- بخش عالی سازمان:مدیران عالی سازمان،کسانی که مسئولیت کلی سازمان را به عهده دارند.

3- بخش میانی:مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می دهند.          

4-متخصصصین فنی(فن سالاران ):تحلیلگران ،کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استاندارد سازی را در سازمان به عهده دارند.
5- بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصدی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیر مستقیم به سازمان ارائه می دهند. (الوانی و دانایی فرد،1388).

[1] -Minzberg

Author: مدیر سایت