پایان نامه ارشد – عوامل اجتماعی موثر برگرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش 1
  1-1-مقدمه 2
  1-2 – بیان مسئله 5
  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
  1-4- اهداف تحقیق 9
  1-5- سوالات تحقیق 9
  1-6-فرضیات تحقیق 10
  1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی 10
  فصل دوم: 15
  2-1-مقدمه: 16
  2-2- تاریخچه تحقیق 17
  2-3- ادبیات تحقیق 36
  2-3-1- پیشینه داخلی 36
  2-3-2- پیشینه خارجی 42
  2-4– مبانی نظری 46
  2-4-1- نظریه ولمن 46
  2-4-2- جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز 50
  2-4-3- هابرماس 53
  2-4-4- نظریه شکاف آگاهی (تیکنو،دونوهو) 57
  2-4-5- گیدنز 59
  2-4-6- نظریه وابستگی رسانه ای 61
  2-4-7-نظریه اشاعه و نشر نوآوری 63
  2-5- چارچوب نظری 65
  2-6- مدل مفهومی تحقیق 67
  فصل سوم : 68
  3-1-مقدمه 69
  3-2-روش پژوهش 69
  3-3-جامعه آماری 69
  3-4-واحدمشاهده و سطح تحلیل 70
  3-5-حجم نمونه 70
  3-6-شیوه نمونه گیری 71
  3-7- ابزار اندازه گیری 71
  3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 72
  3-8- اعتبار و روایی ابزار گردآوری 72
  فصل چهارم : 74
  4-1- مقدمه 75
  4-2- توصیف یافته ها 75
  4-3-یافته های تبیینی 96
  4-3-1- رابطه بین تحصیلات پاسخگو و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 96
  4-3-2-رابطه بین جنسیت پاسخگو و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 98
  4-3-3-رابطه بین پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 99
  4-3-4-رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 101
  4-3-5- رابطه بین اعتماد و گرایش به شبکه های اجتماعی 102
  4-3-6-رابطه بین احساس صمیمیت و گرایش به شبکه های اجتماعی 104
  4-3-7-رابطه بین آگاهی و گرایش به شبکه های اجتماعی 105
  4-3-8-رابطه بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و متغیر مستقل 107
  4-3-9-رابطه بین مدت عضویت در شبکه و متغیرهای مستقل 108
  4-4-آزمون فرضیه 109
  4-4-1- آزمون پیرسون بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 109
  4-4-2-آزمون پیرسون بین اعتماد به شبکه و گرایش به شبکه های اجتماعی 110
  4-4-3- آزمون پیرسون بین احساس صمیمیت در شبکه و گرایش به شبکه های اجتماعی 110
  4-4-4- آزمون پیرسون بین آگاهی از شبکه و گرایش به شبکه های اجتماعی 111
  4-4-5- آزمون پیرسون بین پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 111
  4-5-رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام 112
  4-5-1-تحلیل رگرسیون 112
  4-5-2-تحلیل مسیر 113
  فصل پنجم 119
  5-1- مقدمه 120
  5-2- جمع بندی نتایج آماری 121
  5-3-بحث و نتیجه گیری 122
  5-3- پیشنهادات تحقیق 126
  5-4- محدودیات تحقیق 127
فهرست جداول
جدول 3-1- مقادیر آلفای کرونباخ 73
جدول4-1- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 75
جدول4-2- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 76
جدول4-3- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن 77
جدول4-4- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77
جدول4-5- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شغل 78
جدول4-6- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب درآمد 79
جدول4-7- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت مالی 80
جدول4-8- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده ار شبکه های مجازی 81
جدول4-9- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب مدت عضویت در شبکه 82
جدول4-10- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان عضویت در شبکه 82
جدول4-11-جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی 83
جدول4-12- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شیوه تماس 84
جدول4-13- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حمایت دریافتی از شبکه 86
جدول4-14- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی 87
جدول4-15- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب آگاهی اینترنتی 89
جدول4-16- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب احساس صمیمیت 93
جدول4-17- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب اعتماد به شبکه های مجازی 94
جدول4-18- جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی 96
جدول4-19- جدول توافقی تحصیلات و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 97
جدول شماره 4-19-1 آزمون همبستگی کندال بین تحصیلات و شبکه های اجتماعی مجازی 97
جدول شماره4-20- جدول توافقی جنسیت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 98
جدول شماره 4-20-1- آزمون کای اسکوئر بین جنسیت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 99
 جدول شماره4-21- جدول توافقی پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 100
جدول شماره 4-21-1همبستگی کندال بین پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 100
جدول شماره4-22- جدول توافقی سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 101
جدول شماره 4-22-1 آزمون کندال بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 102
جدول شماره4-23- جدول توافقی اعتماد و گرایش به شبکه های اجتماعی 103
جدول شماره 4-23-1 – همبستگی کندال بین اعتماد و گرایش به شبکه های اجتماعی 103
جدول شماره4-24- جدول توافقی احساس صمیمیت و گرایش به شبکه های اجتماعی 104
جدول شماره 4-24-1 – همبستگی کندال بین آگاهی و گرایش به شبکه های اجتماعی 105
جدول شماره4-25- جدول توافقی آگاهی و گرایش به شبکه های اجتماعی 106
جدول شماره 4-25-1 – همبستگی کندال بین آگاهی و گرایش به شبکه های اجتماعی 106
جدول 4- 26-  همبستگی اسپیرمن بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و متغیرهای مستقل 108
جدول 4- 27-  همبستگی اسپیرمن بین مدت عضویت در شبکه های مجازی و متغیرهای مستقل 109
جدول 4-28-  همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 109
جدول 4-29- همبستگی پیرسون بین اعتماد به شبکه و گرایش به شبکه های اجتماعی 110
جدول 4-30- همبستگی پیرسون بین احساس صمیمیت و گرایش به شبکه های اجتماعی 110
جدول 4-31-  همبستگی پیرسون بین آگاهی و گرایش به شبکه های اجتماعی 111
جدول 4-32  همبستگی پیرسون بین پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 111
جدول شماره 4-33- مدل رگرسیون پیش بینی شده 112
جدول شماره 4-34- نتایج آزمون ANOVA 112
جدول شماره 4-35-  ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 113
جدول شماره 4-36- تحلیل مسیر مرحله اول 114
جدول شماره 4-37- تحلیل مسیر مرحله دوم 115
جدول شماره 4-38-  تحلیل مسیر مرحله سوم 115
جدول شماره 4-39-  تحلیل مسیر مرحله چهارم 116
جدول4-40- محاسبه ضریب تأثیر  متغیر صمیمیت بین اعضای شبکه بر گرایش به شبکه مجازی 116
جدول 4-41- محاسبه ضریب تأثیر  متغیر آگاهی بر گرایش به شبکه مجازی 117
جدول4-42- محاسبه ضریب تأثیر  متغیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به شبکه مجازی 117
جدول4-43- محاسبه ضریب تأثیر  متغیر صمیمیت بر گرایش به شبکه مجازی 117
   

 

 

فهرست نمودار
نمودار4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 76
نمودار4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 77
نمودار4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77
نمودار4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پاسخگویان 78
نمودار4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب اشتغال 79
نمودار4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد 79
نمودار4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مالی 80
نمودار4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از شبکه های مجازی 81
نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب مدت عضویت در شبکه های مجازی 82
نمودار4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان عضویت در شبکه های مجازی 83
نمودار4-11- توزیع پاسخگویان بر حسب حمایت دریافتی از شبکه های مجازی 86
نمودار4-12- توزیع پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی 88
نمودار4-13- توزیع پاسخگویان بر حسب آگاهی اینترنتی 90
نمودار4-14- توزیع پاسخگویان بر حسب احساس صمیمیت 93
نمودار4-15- توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد به شبکه های اجتماعی مجازی 95
نمودار4-16- توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی 96
نمودار4-17- توافقی بین تحصیلات و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 98
نمودار4-18- توافقی بین جنسیت و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 99
نمودار4-19- توافقی بین پایگاه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 101
نمودار4-20- توافقی بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شبکه های اجتماعی 102
نمودار4-21- توافقی بین اعتماد به شبکه و گرایش به شبکه های اجتماعی 104
نمودار4-22 توافقی بین احساس صمیمیت و گرایش به شبکه های اجتماعی 105
نمودار 4-23- توافقی بین آگاهی اینترنتی و گرایش به شبکه های اجتماعی 107
نمودار4-24- تحلیل مسیر مرحله اول 114
نمودار4-25- تحلیل مسیر مرحله دوم 115
نمودار4-26- تحلیل مسیر مرحله سوم 116
نمودار4-27- تحلیل مسیر مرحله چهارم 116
نمودار4-28 مدل علی 117

 332

Author: مدیر سایت