مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره ­وری منابع انسانی

جدول۲-۸-  عوامل موثر بر بهره ­وری

عوامل موثر بر بهره ­وریمنبع
ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری، کیفیت نیروی کار و عوامل فردی(لطفیان و دعایی، ۱۳۹۲)
خودکارسازی اداری(بارانی، علوی، کرمی و سلیمی، ۱۳۹۲).
هوش عاطفی(نظری، طاهری و مرادی، ۱۳۹۲)
رفتار شهروندی سازمانی(رادمردی و گذشت و ابتکار فردی)(مایل­افشار، رجب زاده و معمارپور، ۱۳۹۱)
تفویض اختیار(حاتمی، ۱۳۹۱)
تأمین نیازهای اساسی کارکنان

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

سبک رهبری مشارکتی مدیر

(طالقانی، تنعمی، فرهنگی و زرین­نگار، ۱۳۹۰)
تاثیر فناوری اطلاعات از طریق فرآیند تصمیم گیری غیرمتمرکز و بهبود فرآیندکسب و کار بر بهره ­وری سازمان(فاریابی و تجویدی، ۱۳۸۹
انگیزش، توانمندسازی کارکنان، کیفیت زندگی کاری(انصاری رنانی و سبزی­علی­آبادی، ۱۳۸۸)
آرامش خاطر و انگیزه نیروی کار

ارز شهای حاکم بر سازمان

(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰)
عوامل انگیزشی، ویژگی­های جمعیت­شناختی،  شیوه رهبری، رقابت و روحیه­پذیری، وضعیت جسمانی و روحی،  آموزش کاربردی و عمومی، خلاقیت و نوآوری، سابقه و تجربه(الوانی و احمدی، ۱۳۸۰)
عوامل فردی یا شخصی شامل” تجربه، میز ان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش”

عوامل محیطی شامل “مشارکت، مناسبات اجتماعی، محتوای کار و خشنودی شغلی”

(امامی­میبدی، ۱۳۸۴)
سبک زندگی کاری به عنوان یک عامل روان­شناختیReham, Eltantawy, Larry Giunipero & Gavin, 2008
فرهنگ سازمانی(Wright, Perrell &Gloet, 2008) & (Seonghee, C.& Harton, 2006)
تناسب شغل و شاغل، انگیزه، آگاهی و شناخت شغل، رضایت شغلی، کیفیت­زندگی­کاری، مشارکت فرد در فعالیتهای سازمان

 

(Wysocki, Alen &  Kepner, 2006)
برنامه ­های انگیزشی(Rao,2006)
آموزش منابع انسانی(هالسینگر(۲۰۰۵)به نقل از لطیفیان و دعایی۱۳۹۲)
آموزش مناسب، هدایت و مشارکت دادن کارکنان(Kudyba, 2004)
کیفیت زندگی کاری(Estele & Vilfred, 2004)
دوره­های آموزشی مناسبHuergo, 2004)&  (Jaumandreu
سبک رهبری مشارکتی، گروهی و تیمی(الیس و دیک، ۲۰۰۳، به نقل از لطفیان و دعایی، ۱۳۹۲)
توانمندسازی با آموزش و سبک رهبری مناسب(Nesan & Holt, 2002)
آموزش و بهبود شرایط محیطی از طریق توانمند سازی و ایجاد اعتمادSpence & Heather, 2002))
فناوری اطلاعاتJolfson, E & Hieat ,2000)
آزادی عمل، سازماندهی ابزار، تفویض اختیار و بهبود مهارت(Bucle R & Chrisrioancenk, 1995)