منابع پایان نامه ارشد با موضوع ) ̅، دادنr=(r، ۳-۱۶، √(〖۲P〗_t/ρ)(۳-۳۳)

دانلود پایان نامه

سرعت در شعاع متوسط (r ) ̅ هستند
(r ) ̅=۱/۲ (r_o+r_r^’ )=r_o/(2(1+S)) (3-32)
و با قرار دادنr=(r ) ̅ در معادلات ۳-۱۶ و ۳-۱۷ خواهد شد
v ̅=۲μK/(1+S) √(〖۲P〗_t/ρ)(۳-۳۳)

و

پاسخی بگذارید