منابع پایان نامه ارشد با موضوع μ=ϵ√(ϵ/(۲-ϵ))، می‌آید:، (۳-۲۴)، منحنی‌های

دانلود پایان نامه

خواهد بود:
K= ((1-ϵ)√۲)/(ϵ√ϵ) (۳-۲۳)
از معادله بالا و معادله ۳-۲۲ رابطه زیر به‌دست می‌آید:
μ=ϵ√(ϵ/(۲-ϵ)) (۳-۲۴)
روابط بین μ، K و ԑ در منحنی‌های

پاسخی بگذارید