منابع پایان نامه ارشد با موضوع μ=، ۱/√(K^2⁄((۱-ԑ))+۱/ԑ^۲، (۳-۲۱)، (۳-۲۰)

دانلود پایان نامه

بود
G=ρQ= μA_o √۲ρΔP (3-20)
از آن جا که مقدار ΔP در انژکتور تقریباً با P_t برابر است مقدار μ به‌دست خواهد آمد
μ= ۱/√(K^2⁄((۱-ԑ))+۱/ԑ^۲ ) (۳-۲۱)
همان طور که مشاهده می‌شود ضریب

پاسخی بگذارید