منابع پایان نامه ارشد با موضوع ԑ، (۳-۲۲)، می‌شود:، مشتق‌گیری

دانلود پایان نامه

تخلیه به دو کمیت بستگی دارد: ثابت هندسی K و بازده پر شدن سوراخ تخلیه ԑ.
مقدار ԑ در خروج بیش‌ترین مقدار جریان را ایجاد می‌کند؛ بنابراین مقدار μ باید حداکثر باشد که با مشتق‌گیری از μ نسبت به ԑ حاصل می‌شود:
dμ/dԑ=۰ (۳-۲۲)
و

پاسخی بگذارید