منابع پایان نامه ارشد با موضوع ، وسطوح، جدارها،

دانلود پایان نامه

هدایتی از دیوار ها و سقف ها و سطوح خارجی ساختمان و همچنین بارهای ناشی از تابش نور خورشید به جدارها و سقف بدست می آید. در این مسئله نوع جنس دیوار ها و استفاده از عایق های مناسب و حتی رنگ دیوار ها وسطوح در میزان جذب بار حرارتی تاثیر مستقیم دارد همچنین جهت قرار گیری ساختمان و ساعت تابش ساختمان در اندازه بارهای حرارتی تاثیر دارد.

پاسخی بگذارید