منابع پایان نامه ارشد با موضوع ، ۳-۲۶، (v_p، R)/(1/2(r_o+r_r))

دانلود پایان نامه

به‌دست آورد؛ مقدار سرعت محیطی در شعاع r به شکل ۳-۳ حساب می‌شود
v_r=v_p R (3-27)
که با قرار دادن معادله ۳-۲۶ در معادله بالا خواهیم داشت
v= (v_p R)/(1/2(r_o+r_r))

پاسخی بگذارید