منابع پایان نامه ارشد با موضوع ، vmax، vp، ۳-۶

دانلود پایان نامه

(۳-۱۶)
همین مقدار دبی در ورود به محفظه چرخش وجود دارد، پس
Q=iA_p v_p=iπr_p^2 v_p (3-17)
با قرار دادن مقدار سرعت vmax از معادله ۳-۶ و سرعت vp در معادله بالا خواهیم داشت
u=√((۲P_t)/ρ-(R^2 Q^2)/(i^2 π^۲ v_p^2 r_r^2 ))

پاسخی بگذارید