منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتور، مایع)، ۴-۳-، Mpa

دانلود پایان نامه

دو نمونه یکسان از انژکتور طراحی‌شده، ساخته و مورد آزمایش تجربی قرار می‌گیرد.
محاسبات طراحی و ساخت انژکتور
فرض می‌شود انژکتوری با شرایط اولیه‌ای مطابق جدول۴-۲ با آب (بهعنوان مایع) طراحی شود:

جدول ۴-۳- فرضیات اولیه طراحی

واحد
مقدار
کمیت
Mpa
۲۰
ΔP=Pt(اختلاف فشار)
درجه
۸۰
α (زاویه‌ی پاشش)
m2/s
۱.۰۰۵×۱۰-۶
ν

پاسخی بگذارید