منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم بندی، رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

تابستانی
منظور از این تقسیم بندی نشان دادن اختلاف آب و هوا در تابستان برای مناطق مختلف و تنظیم آن در هرگروه می باشد. عوامل موثر در تقسیم بندی تابستانی عبارتند از:
درجه حرارت خشک(DB)،درجه حرارت مرطوب(WB)،رطوبت نسبی(RH)،مقدار رطوبت(W)
با مشخص شدن دو عامل از عوامل فوق،بقیه پارامترها مشخص میشود بنابراین تقسیم بندی طبق دو عامل مهم

پاسخی بگذارید