منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

مرطوب
رشت ،رامسر و..

هر یک از تیپ های فوق را می توان به گروه های فرعی تقسیم نمود و حتی تقسیمات دیگری ارائه داد بنابر این همانطور که در جدول شماره(۱-۲) نشان داده شد شهر های ایران از نظر تقسیم بندی اقلیمی به ۵ تیپ کلی تقسیم میگردند که در طراحی سیستم های برودتی میبایست به انتخاب سیستم های تاسیساتی متناسب با این شرایط اقلیمی

پاسخی بگذارید