منابع پایان نامه ارشد با موضوع جایگذاریu، v، ۳-۲۸، ۳-۲۹

دانلود پایان نامه

(۳-۲۸)
سرعت محوری u از معادلات ۳-۱۶ و ۳-۱۷ به‌دست می‌آید:
u= (v_p r_p^2)/(ϵr_o^2 ) (3-29)
برای سادگی فرض می‌کنیم که i=1 و با جایگذاریu و v از معادلات ۳-۲۸ و ۳-۲۹ در معادله ۳-۲۵ و ԑ از معادله ۳-۲ و K از معادله ۳-۲۳ در

پاسخی بگذارید